Kursa kods ValoP226

Kredītpunkti 2

Spāņu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author vieslekt.

Pablo Cabezas Miranda

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes spāņu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas, atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, iegaumētas dažas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociokulturālās zināšanas - kas attiecas uz ķermeņa valodu, ikdienas dzīvi, piemēram, veikalu un iestāžu darba laikiem, neformālas tikšanās norunāšanu.
• Prasmes - studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
• Kompetence - studentiem ir uzsākta spāņu valodas komunikatīvās kompetences veidošana. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai. Sociolingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai pareizi izvēlētos un lietotu sveicienus, uzrunas formas, vārdus "lūdzu" un "paldies", izrādītu interesi par sarunu biedru.

Kursa plāns

1 Neformālas iepazīšanās, sasveicināšanās, atvadīšanās un atbilstošā uzvedības etiķete.
2 Formālas iepazīšanās, sasveicināšanās un atvadīšanās un atbilstošā uzvedības etiķete.
3 Informācija par sevi.
4 Valstis, tautības un profesijas.
5 Iepazīstināšana ar citām personām.
6 Progresa tests.
7 Dzīvesvieta.
8 Dzīvesvietas apkārtne.
9 Dzīvokļa īrēšana.
10 Dzīvokļa un mājas pirkšana.
11 Progresa tests.
12 Spānijas un Latīņamerikas pilsētas un to rajoni.
13 Orientēšanās pilsētā.
14 Neformālas tikšanās.
15 Progresa tests.
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs progresa testi un nokārtota ieskaite, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Krbcova M. Spāņu valodas pašmācība + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 232 lpp. ISBN 978-99340-22890
2.Gonzales C.,S. IDale a la gramatica! 2011. enCLAVE-ELE. pp.111, ISB9788496942318
3.Álvarez Martínez, M.A, Blanco Canales, A, Gómez Sacristán, M.L, Pérez De la Cruz, N. Nuevo Sueña 1. 2015. ANAYA-ELE. pp 200, ISBN 9788469807606
4.Moreno C, Moreno, V, Zurita P. Nuevo Avance Básico. 2010. SGEL ELE. pp 224, ISBN 9788497785952
5.Equipo Prisma (V.V.A.A.) Prisma A1 Comienza. 2002. EDINUMEN. pp. 152, ISBN 9788498480009

Papildliteratūra

1. Cortés Moreno M. Guía de usos y costumbres. Madrid: Edelsa, 2003. 191 p. ISBN: 978-84-7711-592-2
2. Ángeles Palomino M. Dual. Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 2003. 224 p. ISBN 9788477112389
3. Martín M.T., Pérez L., Ramos J. Español lengua viva 1. Madrid: Santillana Educación, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valodas testi spāņu valodā. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.cervantes.to/test_inicial.html
2. Testi un uzdevumi tiešsaistē. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.e-spanyol.hu/en/tests.php
3. Spāņu valodas gramatikas uzdevumu tiešsaistē. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.cicclapaz.com/spanishonline.html

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.