Kursa kods ValoP219

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP218, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP262 [GVALP262] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Apgūt mašīnu projektēšanas un ražošanas terminu īsu kursu. Pilnveidot svešvalodas prasmes veiksmīgai līdzdalībai darba tirgū saziņai ar potenciālajiem klientiem, ārvalstu speciālistiem un partneriem. Apgūt pamatkategoriju un norišu skaidrojuma prasmes angļu valodā, atbilstoši ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei B2 līmenī.Kursa mērķis ir apgūt komunikācijas prasmes svešvalodā ar mērķi attīstīt studentu profesionālo kvalifikāciju un uzlabot studentu komunikācijas prasmes ar ārzemniekiem, lietojot adekvātus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students know terms from the field of:
- elastic and plastic deformation, elastic modulus; material hardness and testing methods – Rockwell’s, Brinell’s, Vickers’s tests; thermal expansion and contraction; heat treatment of metals – quenching, annealing, tempering (Test No 1);
- machine tools- turning machines, milling machines, presses, band saws, grinding machines, CNC systems; work safety; machine maintenance (Test No 2).
Students are able to apply professional terminology and skills: in writing an essay, summaries, business letters; orally in discussions, dialogues, role plays, giving a presentation.
The assessment according to the 10 point scale.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekoloģiskās problēmas. Mašīnu ražošanas ietekme uz vidi.
2. Deformācija un tās pakāpes.
3. Materiālu cietība. Materiālu cietības testi un skalas. Testēšanas procedūras.
4. Temperatūras iedarbība uz dažādiem materiāliem.
5. Automašīnas drošības sistēmas. Aktīvā un pasīvā drošība.
6. 1.kontroldarbs. Mašīnu ražošanas aprīkojums un tā modernizācija.
7. Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas. Risku novēršana.
8. Instrumenti un iekārtas. To apraksts un lietošana.
9. Materiālu plaisāšana un bojājumi ražošanas un ekspluatācijas laikā.
10. Mašīnu ekspluatācija un tās drošība.
11. Mašīnu apkope. Apkopes galvenās darbības.
12. Galvenās tehniskās problēmas darbā ar mašīnām, to noteikšana un novēršana.
13. 2.kontroldarbs. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule. Uzaicinājums uz konferenci. Lūgums. CV
14. Telefona sarunas. Sarunu veidi, biežāk lietotās frāzes.
15. Individuālo darbu prezentācijas.
16. Individuālo darbu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Ashby M. Materials and design: the art and science of material selection in product design / Mike Ashby, Kara Johnson. Third edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014, 389 p. Paperback ISBN 9780080982052
eBook ISBN 9780080982823
2. Lloyd Ch., Frazier J.A. Career Paths: Engineering. Express Publishing, 2014. ISBN 978-1-78098-016-4
3. Mori Y. Mechanical Vibrations: applications to equipment / Yvon Mori. - London: ISTE; Hoboken, NJ: Wiley, 2017, 411 p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119384502
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119384502
4. Sopranzi S. Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance.¬ ELI, 2012, 47 p. ISBN 978-88-536-1449-0

Papildliteratūra

1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008, 95 p. ISBN 0-582-53972-2
2. Gans, R. F. Mechanical Systems: a unified approach to vibrations and controls / Roger F. Gans. Cham: Springer, 2015, 437p. ISBN 978-3-319-08371-1
3. Norton, Robert L. Machine design: an integrated approach / Robert L. Norton, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts. Fifth edition. Boston : Prentice Hall, 2014, 1060 p. ISBN-13: 978-0133356717

Periodika un citi informācijas avoti

Periodika un citi informācijas avoti 1. International Journal of Machine Tools and Manufacture. [tiešsaiste] ISSN 0890-6955. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-machine-tools-and-manufacture
2. Journal of Agricultural Engineering Research. [tiešsaiste] ISSN 0021-8634. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-agricultural-engineering-research
3. Journal of Mechanical Design. [tiešsaiste] ISSN 1050-0472. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams: http://mechanicaldesign.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx?journalid=126

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.