Kursa kods ValoP213

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP212, Profesionālā vācu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP076 [GVALP076] Profesionālā svešvaloda II

Kursa anotācija

Apgūt mašīnu projektēšanas un ražošanas terminu īsu kursu. Pilnveidot svešvalodas prasmes veiksmīgai līdzdalībai darba tirgū saziņai ar potenciālajiem klientiem, ārvalstu speciālistiem un partneriem. Apgūt pamatkategoriju un norišu skaidrojuma prasmes vācu valodā, atbilstoši ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei B2 līmenī.Kursa mērķis ir apgūt komunikācijas prasmes svešvalodā ar mērķi attīstīt studentu profesionālo kvalifikāciju un uzlabot studentu komunikācijas prasmes ar ārzemniekiem, lietojot adekvātus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- elastīgā un plastiskā deformācija, elastības modulis, materiālu cietība un pārbaudes metodes – Rokvela, Brineļa, Vikera testi; termiskā izplešanās un saraušanās; metālu termiskā apstrāde – rūdīšana, atkvēlināšana, izturēšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- darbgaldi – virpas, frēzmašīnas, preses, lentzāģi, slīpmašīnas, ciparu vadības darbmašīnas; darba drošība; mašīnu apkope (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekoloģiskās problēmas. Mašīnu ražošanas ietekme uz vidi.
2. Deformācija un tās pakāpes.
3. Materiālu cietība. Materiālu cietības testi un skalas. Testēšanas procedūras.
4. Temperatūras iedarbība uz dažādiem materiāliem.
5. Automašīnas drošības sistēmas. Aktīvā un pasīvā drošība.
6. 1.kontroldarbs. Mašīnu ražošanas aprīkojums un tā modernizācija.
7. Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas. Risku novēršana.
8. Instrumenti un iekārtas. To apraksts un lietošana.
9. Materiālu plaisāšana un bojājumi ražošanas un ekspluatācijas laikā.
10. Mašīnu ekspluatācija un tās drošība.
11. Mašīnu apkope. Apkopes galvenās darbības.
12. Galvenās tehniskās problēmas darbā ar mašīnām, to noteikšana un novēršana.
13. 2.kontroldarbs. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule. Uzaicinājums uz konferenci. Lūgums. CV
14. Telefona sarunas. Sarunu veidi, biežāk lietotās frāzes.
15. Individuālo darbu prezentācijas.
16. Individuālo darbu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Eder F.X. Arbeitsmethoden der Thermodynamik. Verlag Springer. 2011. 540 S. ISBN-10:3-642-93227-4.
2. Baumann H.G. Systematisches Projektieren und Konstruieren. Grundlagen und Regeln für Studium und Praxis. Verlag Springer. 2011. 337 S.ISBN-10:3-642-81745-9.
3. Lips W. Strömungsakustik in Theorie und Praxis. Anleitungen zur lärmarmen Projektierung von Maschinen und Anlagen. 4. Aufl. Verlag: Espert-Verlaga GmbH. 2008. 406 S. ISBN-10:3-8169-2807-2.
4. Schaefer C. Über den Einfluss der Temperatur auf die Elastizität der Metalle. Verlag Trapeza. 2012. 76 S. ISBN-10:3-86454-270-7.

Papildliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. Verlag Luchterhand. München. 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Riedl H. Das Lexikon der Kraftfahrzeugtechnik. Verlag: Motorbuch Verlag. 2010. 540 S. ISBN-10:3-613-02996-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi:Magazin für professionelle Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN:0340-840X [Anotāciju līmenī pieejams CAB Abstracts datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lbh]
3. Der Spiegel. Publisher: SPIEGEL-Verlag. ISSN : 0038-7452

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.