Kursa kods ValoP206

Kredītpunkti 2

Vācu valodas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323208/05/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Papildliteratūra

1. Bulitta E., Bulitta H. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. 3. Auflage. Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag GmbH, 2008. 968 S. ISBN:3-596-15754-4.
2. (Hrsg.) Dudenredaktion Bildwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2008. 989 S. ISBN:3-411-72011-5.
3. Brafa S. Liebe Andrea... Lieber Herr... . Vēstules vācu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 96 lpp. ISBN:978-9984-40-799-9.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deutsches Lehrbuch für Anfänger [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.langschool.eu/textbook/beginners-de/index.de.html
2. Schritte international. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/
3. Alltag, Beruf&Co. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.hueber.de/alltag-beruf

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes vācu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas, atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, iegaumētas dažas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociokulturālās zināšanas - kas attiecas uz ķermeņa valodu, ikdienas dzīvi, piemēram, veikalu un iestāžu darba laikiem, neformālas tikšanās norunāšanu.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
• Kompetence – studentiem ir uzsākta vācu valodas komunikatīvās kompetences veidošana. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai. Sociolingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai pareizi izvēlētos un lietotu sveicienus, uzrunas formas, vārdus "lūdzu" un "paldies", izrādītu interesi par sarunu biedru.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās, uzvedības etiķete.
2 Informācija par sevi.
3 Iepazīstināšana ar citām personām.
4 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums.
5 Dzīvesvietas apkārtne.
6 Vācijas Federācijas pilsētas. Progresa tests.
7 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi
8 Pareizs laiks, darbalaiks. Vācijas lielākās pilsētas.
9 Pastaiga pa Rīgu. Ievadnodarbība pastāvīgam darbam internetā Vācu valodā.
10 Vācu virtuve, ēdieni un dzērieni.
11 Maltīte restorānā, lūgumi un ierosinājumi.
12 Kultūras un sporta pasākumi, vaļasprieki. Progresa tests.
13 Ieskats Austrijas virtuvē, ēdienkartes sastādīšana
14 Veselīgs uzturs. Cilvēka izskats un raksturs.
15 Ģimene, radu raksti. Progresa tests
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs progresa testi un nokārtota ieskaite, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Niebisch D., Penning-Hiemstra S. Schritte international. Kursbuch+Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A1/1. Ismaning: Hueber Verlag, Ismaning, 2008. 168 S. ISBN:3190018510.
2. Becker N., Braunert J. Alltag, Beruf&Co. Kursbuch+Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A1/1. Hueber Verlag, 2009. 119 S. ISBN:978-3-19-101590-9.
3. Beck A.G. Deutsch in 30 Tagen. München, Berlin:Verlag: Langenscheidt, 2008. 333 S. ISBN:978-5-17-019730-9.
4. Borisko N. Deutsch ohne Probleme. Moskau: Verlag: Dom slovjanskoj knigi, 2008. 479 S. ISBN: 5-8112-0677-1.