Kursa kods ValoP204

Kredītpunkti 2

Lietišķā krievu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Larisa Turuševa

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studentiem, kas piesakās, nepieciešanas krievu valodas priekšzināšanas A2 līmenī. Studiju kursā paredzēts apgūt lietišķās komunikācijas prasmes krievu valodā nolūkā attīstīt studentu profesionālo kvalifikāciju un uzlabot studentu komunikācijas prasmes ar ārzemniekiem, lietojot adekvātus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par komunikācijas procesu, tā plānošanu un komunikācijas veidiem, informācijas apmaiņu un lietišķās saskarsmes stilu, lingvistiskās zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves A2 - B1, vārdu krājums, kas saistīts ar uzņēmējdarbību un profesionālo darbību;
• prasmes izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas veiksmīgam komunikācijas procesam, informācijas sniegšanai un uztveršanai, pareiza stila izvēlei komunicējot;
• kompetence izvērtēt komunikācijas situācijas un atbilstoši lietot attiecīgus komunikācijas veidus un līdzekļus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Krievu valoda saziņas līdzekļos.
2.CV, darbs, darba sludinājumi un intervijas.
3.Viesnīcu rezervācija, reģistrēšanās, uzturēšanās viesnīcā, tūrisms, komunikācija pilsētā.
4.Biznesa stratēģijas un mērķi, uzņēmuma vadības un darbinieku attiecības.
5.Efektīva sevis un sava viedokļa pasniegšana, paziņojumi un ziņas: saturs un valodas stils.
6.Lēmumu pieņemšanas process un sekas.
7.Komunikācija ar uzņēmuma vadību, informācijas pieņemšana, analīze, sintēze, nodošana tālāk.
8.Korporatīvā kultūra, korporatīvie pasākumi un to plānošana.
9.Kontaktu dibināšana.
10.Kontakti klātienē, uzvedība un izturēšanās sanāksmju un tikšanās laikā.
11.Darbs birojā, paziņojumu atstāšana un nodošana.
12.Biznesa porcesu pārvaldība.
13.Darbs ar informāciju, tekstiem, tekstu savietošana, protokolēšana, tikšanās vadīšana.
14.Veiksmīgas publiskas runas priekšnoteikumi, informācijas sagatavošana.
15.Studentu prezentāciju sniegšana par individuāli sagatavotajiem tematiem.
16.Studentu prezentāciju sniegšana par individuāli sagatavotajiem tematiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) 80 % nodarbību apmeklējums; 2) aktīva iesaistīšanās nodarbībās un praktisko darbu izpildē; 3) noprezentēta prezentācija par sevis izvēlētu lietišķās krievu valodas jautājumu. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1.Kotane L. Russian for Business. A2. Zlatoust. 2014. 180 p. ISBN 9785865477280
2.Kotane L. Russian for Business. B1. Zlatoust. 2014. 172 p. ISBN 9785865477303
3.Kotane L. Russian for Business. B2. Zlatoust. 2014. 172 p. ISBN 9785865477327
4.Вишняков С.А. Русский язык как иностранный. Учебник. Москва: Флинта: Наука, 2007. 240 c. SBN 978-5-89349-639-0

Papildliteratūra

1.Melnikova-Suchet V. Il Russo. ASSiMiL. Il metodo intuitīvo. 2009. 656 p. ISBN 9788886968973
2.Krasnais M., Pužule V., Silakalne G. Граматика легко и просто. Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata.Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 176 lpp. ISBN 9789984365121
3.Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н. Учебная грамматика русского языка. Базовый курс. Москва:Рус. яз. Курсы., 2008. 280 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Russian YouTube (70 stundas) [tiešsaiste] [skatīts 10.08.2016.] Pieejams: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF2F566484C119BF4/.
2.Russian Course - Basic Russian for Beginners [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.] Pieejams: http://www.russianforfree.com/lessons-russian-language
3.Business language - Free online Russian lessons - Everyday Russian [tiešsaiste] [skatīts 29.08.2016.]. Piejams: http://everydayrussianlanguage.com/en/tag/business-language/

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedādāvāts brīvās izvēles kursu sadaļā.