Kursa kods ValoP197

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli studējošo profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, pedagogiem un speciālistiem, kā arī akadēmiskajā vidē. Tas paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos veidos un līmeņos, akcentējot pedagoģijas, psiholoģijas, vizuālās mākslas un informācijas tehnoloģijas terminoloģiju. Ir izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pedagoģijas, psiholoģijas, mājas vides, vizuālās mākslas un informācijas tehnoloģijas terminoloģija vācu valodā, sistematizētā un konceptualizētā profesionālā informācija, zināšanas par svešvalodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes: studējošie spēj izmantot savā profesionālajā darbībā zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju vācu valodā dažādās komunikatīvās situācijās (diskusijas, telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju angļu valodā internetā, grāmatās, žurnālos, strukturēt; klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence: profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence, kompetence svešvalodas apguvē izmantot informācijas komunikācijas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Skolotāja profesija: zināšanas un prasmes. Klases telpas iekārtojums, noformējums. Datora izmantošana skolas ikdienā.
2 Internets: Interneta rašanās un industriālā revolūcija. WEB 2.0. Tiešsaites sociālā tīkla tīmekļa vietnes.
3 Darba intervija. Pieteikšanās skolotāja darbam. Sludinājumi, rubrikas.
4 Augstākā izglītība Latvijā. Mobilitātes projekti.
5 Skolotāja interkulturālā kompetence. Interkulturālās komunikācijas iemaņu pilnveidošana.
6 Vācijas kultūra un komunikācijas stili: laiks, kārtība, formalitātes.
7 Francijas mentalitāte: dzīves temps, loģika, franču kultūra un komunikācija.
8 Steiga mājas vidē un apkārtējā pasaulē.
9 Glezniecības un zīmēšanas tehnikas veidi. Datorgrafika.
10 Krāsas, krāsu palete. Formas. Skata punkts.
11 Itālijas gleznotāji (Rafaēls, Leonardo da Vinči, Botičelli). Mākslas stils un virziens.
12 Francijas gleznotāji (Monē, Sezans). Mākslinieka biogrāfija und daiļrade.
13 Darbs šūšanas, adīšanas, keramikas, kokgriezēju darbnīcās.
14 Modes māksla. Francijas un Itālijas modes stili un pasaules slavenie dizaineri.
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 20 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. John J., Schade S. Grenzgänge zwischen den Künsten. 1. Aufl. Transcript Verlag. 2011. 197 S. ISBN-10:3-89942-967-2.
2. Mueller-Ruckwitt A. "Kompetenz" - Bildungstheoretische Untersuchungen zu einem aktuellen Begriff. 1. Aufl. Verlag Ergon Verlag. 2008. 291 S. ISBN-10: 3-89913-615-2.
3. Hehl W. Trends in der Informationstechnologie. 1. Auflage. Verlag Vdf Hochschulverlag AG. 2008. 176 S. ISBN-10:3-7281-3174-1.
4. Friedrich J. Neue Stadt in altem Gewand. Visuelle Geschichtskultur. 1. Aufl. Böhlau-Verlag GmbH. 2010. 288 S. ISBN-10:3-412-20312-2.

Papildliteratūra

1. Alisch J. Kommunikation und Kultur als Elemente interkultureller Begegnung in der Pädagogik. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2008. 15 S. ISBN-10:3-640-12914-8.
2. Etter M. Platons Erziehung. Ihr Einfluss auf die heutige Pädagogik. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2008. 41 S. ISBN-10:3-638-88339-6.
3. Moch D. Strategischer Erfolgsfaktor Informationstechnologie. 1. Aufl. Verlag Gabler. 2010. 308 S. ISBN-10:3-8349-2705-8.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. Zeitschrift für Landeskultur. Berlin: Akad.-Verl, 1960. ISSN: 0044-300X.
2. Soziale Welt (SozW): Zeitschrift für Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis. ISSN: 0038-6073
3. Soziale Systeme. ISSN: 0948-423X

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmā "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā