Kursa kods ValoP196

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli studējošo profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, pedagogiem un speciālistiem, kā arī akadēmiskajā vidē. Tas paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos veidos un līmeņos, akcentējot pedagoģijas, psiholoģijas, vizuālās mākslas un informācijas tehnoloģijas terminoloģiju. Ir izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pedagoģijas, psiholoģijas, mājas vides, vizuālās mākslas un informācijas tehnoloģijas terminoloģija angļu valodā, sistematizētā un konceptualizētā profesionālā informācija, zināšanas par svešvalodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes: studējošie spēj izmantot savā profesionālajā darbībā zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju angļu valodā dažādās komunikatīvās situācijās (diskusijas, telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju angļu valodā internetā, grāmatās, žurnālos, strukturēt; klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence: profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence, kompetence svešvalodas apguvē izmantot informācijas komunikācijas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 The Job of a Teacher: The Required Technical Knowledge and Pedagogical Skills. Classroom Equipment, Computers.
2 The Internet and a New Industrial Revolution.WEB 2.0.Tools: Facebook, Flickr, Slideshow, Voki, Twitter, Prezi, Animoto.
3 The Art of Letter Writing. Application for the Job of a Teacher. Job Interviews.
4 Higher Education in Latvia. EU Mobility Programmes and International AuPair programmes.
5 Teacher's Intercultural Competence and Strategies. Improving Intercultural Communication Skills.
6 German Culture and Communication Style. Time, Power, Order, Possessions, Compartmentalization, and Formality.
7 The Key to Reaching the French. French Culture and Communication Style. Regionalism, Time, Tempo, Space and Logic .
8 Dominant Cultural Patterns in the USA: Individualism, Equal Opportunity, Material Acquisition, Work and Play, Competition
9 .Fine Arts: Major Painting and Drawing Techniques and Equipment. Computer Graphics or Computer-aided Design (CAD).
10 Colours, Shapes, Solids and Angles.
11 Italian Masters of Visual Arts (Botticelli, Rafael, Leonardo Da Vinci etc.).
12 French Masters of Visual Art (Monet, Cezanne, Pissaro etc.).
13 Crafts: Sewing, Knitting, Embroidery, Weaving, Pottery and Wood Carving. Mechanical, Electrical and Electronic Tools.
14 Fashion as Art. French and Italian Fashion Styles and Outstanding Designers.
15 Power Point Presentations by Undergraduates.
16 Examination.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 20 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. A Romance with the Landscape. Realism to Impressionism. University of Kentucky Art Museum. 2006. 80 p., ISBN: 09779541-1-0.
2. Borsch- Supan H. Masters of French Art. Antoine Watteau.Tandem Verlag GmbH:Berlin, 2007. 140 p., ISBN: 978-3-8331-3743-3.
3. Gromling A., Lingesleben T. Masters of Italian Art. Botticelli. H.F. Ullmann, 2007. 120 p. ISBN: 978-3-8331-3808-9
4. Samovar L., Porter E. Communication between Cultures.7th edition. Wadsworth: Boston, 2009. 469 p., ISBN:10: 0-495-56752-3.

Papildliteratūra

1. Berge P. Yves Saint Laurent Style. Harry N. Abrams Inc.: New York, 2008. 350 p., ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
2. Gothic Architecture. Sculpture, Painting. Toman R. (Editor). Ullmann&Konemann. 2007. 520 p., ISBN: 978-3-8331-3512-54
3. Oxford Advanced Learner's Dictionary. 8th edition. Oxford University Press: Oxford, 2010. 848 p., ISBN: 978-0-19-4799027.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmā "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā