Kursa kods ValoP195

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz vācu valodas apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli studējošo profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kā arī akadēmiskajā vidē. Tas paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot mājas vides, pedagoģijas, psiholoģijas un IT terminoloģiju. Ir izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas –mājas vides, pedagoģijas, psiholoģijas un IT terminoloģija vācu valodā, sistematizētā un konceptualizētā profesionālā informācija, zināšanas par svešvalodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes – studējošie spēj izmantot savā profesionālajā darbībā zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju vācu valodā dažādās komunikatīvās situācijās (diskusijas, telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju vācu valodā internetā, grāmatās, žurnālos, strukturēt; klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence: profesionālās vācu valodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence, kompetence svešvalodas apguvē izmantot informācijas komunikācijas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mājas vides jēdziens. Interneta programmatūras māju prjektēšanai. Māju tipi. Māju interjers.
2 Inovatīvas māju tehnoloģijas. Māju automatizācija. Māju kontroles sistēma. Elektroniskās ierīces.
3 Tīrās enerģijas koncepcijas. Enerģiju veidi: fosīlā enerģija, hidroenerģija. Apsildīšanas tehnoloģijas. Zemes apkure.
4 Zaļā domāšana un apkārtējā vide: zemes, gaisa, ūdens piesārņošana. Eseja "Mana zaļā māja".
5 Modernās virtuves aprīkojums: mazā sadzīves tehnika (virtuves kombains, rokas un stacionārais blenderis, mikrokrāsns)
6 Galda servēšana: galda servēšanas veidi, galda servēšanas secība, galda servēšanas piederumi.
7 Pašu rokām: veidošana, gleznošana, šūšana, izšūšana, kokgiešana. Instrumenti un darbarīki.
8 Ainavas dizaina inovatīva tehnika: laistīšanas ierīces, smidzināšanas iekārtas, pulsatori.
9 Apģērbs: ģērbšanās etiķetē, ģērbšanās stili, ģērbšanās stils dažādās situācijās un pasākumos, stila individualizācija.
10 Ēdiens. Ēdienu veidi. Ēdienu piegāde mājās. Ēdienu dekorēšana.
11 Latvijas nacionālie virtuve: tradicionālie un netradicionālie ēdieni.
12 Vācijas, Austrijas, Šveices nacionālā virtuve.
13 Itālijas un Spānijas tradicionālie ēdieni un dzērieni.
14 Tālo Austrumu tautu gaume.
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 20 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Böhm J. Werteerziehung in der Elementarpädagogik. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2011. 22 S. ISBN-10:3-640-91162-8.
2. Neubauer J., Hofemann K. Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland 1. Grundlagen, Arbeit, Einkommen und Finanzierung. 5. Aufl. 2010. 622 S. ISBN-10: 3-531-17477-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2
4. Von Dziembowski B., von König D., Weilacher U. Neuland: Bildende Kunst und Landschaftsarchitektur. 1. Aufl. Verlag Birkhäuser GmbH. 2007. ISBN-10:3-7643-8619-3.

Papildliteratūra

1. Kurzhals H.-A. Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln. Lebensmitteltechnologie in der Praxis, Band 1. Behrs Verlag. 2007. 200 S., ISBN-10:3-89947-357-4. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. Krämer J. Lebensmittel-Mikrobiologie. 5. Aufl. Verlag Utb GmbH. 2007. 406 S. ISBN-10:3-8252-1421-4.
3. Ebermann R. Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG. 2008. 600 S. ISBN-10:3-211-48649-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Soziale Systeme. ISSN: 0948-423X
2. Forschung. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0172-1518. ISSN (electronic): 1522-2357
3. Deutschland Archiv: Zeitschrift fuer das vereinigte Deutschland. W. Bertelsmann Verlag. ISSN: 0012-1428.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmā "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā