Kursa kods ValoP186

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP185, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakse ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi; spēkstaciju veidi; elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās, turbīnas, ģeneratori, elektriskās strāvas sadale un pārvade, transformatori, apakšstacijas (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģiskās problēmas, globālā sasilšana, siltumnīcas efekts; alternatīvās enerģijas veidi - vēja enerģija, saules enerģija, viļņu enerģija, biomasas enerģija, zemes siltuma enerģija; elektrodrošība, elektriskais šoks, drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”.
2 Eiropas Savienības enerģijas politika. Latvijas enerģijas politika.
3 Enerģijas resursu veidi. Neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi.
4 Nafta un tās pārstrāde. Akmeņogles un kūdra.
5 1. kontroldarbs. Enerģijas resursu veidi. Elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās. Hidroelektrostacijas.
6 Elektriskās strāvas sadale un pārvade. Termoelektrostacijas.
7 Energoefektivitāte. Ekoloģiskās problēmas. Siltumnīcas efekts.
8 Alternatīvās enerģijas veidi. Vēja enerģija. Saules enerģija. Viļņu enerģija.
9 Biomasas enerģija.Biomasas avoti.
10 2. kontroldarbs. Alternatīvā enerģija. Zemes siltuma enerģija. Siltumsūkņi.
11 Kodolenerģija. Atomelektrostacijas, to darbības principi un drošība.
12 Elektrodrošība. Elektriskais šoks. Drošības pasākumi. Instrukcijas.
13 Lauksaimniecības elektriskās ierīces. Fermu apgaismojums, apsilde un ventilācija.
14 Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Telefona sarunas.
15 3. kontroldarbs. Veiksmīgas prezentācijas principi. PowerPoint prezentācijā izmantojamo slaidu veidošanas nosacījumi.
16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Schaefer C. Über den Einfluss der Temperatur auf die Elastizität der Metalle. Verlag Trapeza, 2012. 76 S. ISBN-10:3-86454-270-7.
2. Kuhlmann A. Auto und Verkehr bis 2000. Verlag Springer, 2011. 254 S. ISBN-10:3-642-82355-6.
3. Lips W. Strömungsakustik in Theorie und Praxis. Anleitungen zur lärmarmen Projektierung von Maschinen und Anlagen. 4. Aufl. Verlag: Espert-Verlaga GmbH, 2008. 406 S. ISBN-10:3-8169-2807-2.
4. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.

Papildliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Verlag Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
3. Schön Chr. ADAC Zeittafel Automobilgeschichte. 125 Jahre Auto. Verlag: Heel Verlag GmbH, 2011. 27 S. ISBN-10:3-86852-376-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN: 0011-9784
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISBN 0340-840X
3. Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik. ISBN 3784332641

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.