Kursa kods ValoP186

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP185, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar siltumenerģiju, elektroenerģiju un alternatīvo enerģētiku saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi; spēkstaciju veidi; elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās, turbīnas, ģeneratori, elektriskās strāvas sadale un pārvade, transformatori, apakšstacijas (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģiskās problēmas, globālā sasilšana, siltumnīcas efekts; alternatīvās enerģijas veidi - vēja enerģija, saules enerģija, viļņu enerģija, biomasas enerģija, zemes siltuma enerģija; elektrodrošība, elektriskais šoks, drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. 2h
2. Eiropas Savienības enerģijas politika. Latvijas enerģijas politika. 2h
3. Enerģijas resursu veidi. Neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi. 2h
4. Nafta un tās pārstrāde. Akmeņogles un kūdra. 2h
5. 1. kontroldarbs. Elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās. Hidroelektrostacijas. 2h
6. Elektriskās strāvas sadale un pārvade. Termoelektrostacijas. 2h
7. Energoefektivitāte. Ekoloģiskās problēmas. Siltumnīcas efekts. 2h
8. Alternatīvās enerģijas veidi. Vēja enerģija. Saules enerģija. Viļņu enerģija. 2h
9. Biomasas enerģija. Biomasas avoti. 2h
10. Alternatīvā enerģija. Zemes siltuma enerģija. Siltumsūkņi. 2h
11. Kodolenerģija. Atomelektrostacijas, to darbības principi un drošība.2h
12. Elektrodrošība. Elektriskais šoks. Drošības pasākumi. Instrukcijas. 2h
13. Lauksaimniecības elektriskās ierīces. Fermu apgaismojums, apsilde un ventilācija. 2h
14. 2. kontroldarbs. Elektrisko aparātu veidi. Bojājumi, to cēloņi, novērtēšana, remonts. Aparātu apkope.2h
15. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Telefona sarunas.2h
16. Semestra individuālā darba aizstāvēšana.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Schaefer C. Über den Einfluss der Temperatur auf die Elastizität der Metalle. Verlag Trapeza, 2012. 76 S. ISBN-10:3-86454-270-7.
2. Kuhlmann A. Auto und Verkehr bis 2000. Verlag Springer, 2011. 254 S. ISBN-10:3-642-82355-6.
3. Lips W. Strömungsakustik in Theorie und Praxis. Anleitungen zur lärmarmen Projektierung von Maschinen und Anlagen. 4. Aufl. Verlag: Espert-Verlaga GmbH, 2008. 406 S. ISBN-10:3-8169-2807-2.
4. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.

Papildliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Verlag Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
3. Schön Chr. ADAC Zeittafel Automobilgeschichte. 125 Jahre Auto. Verlag: Heel Verlag GmbH, 2011. 27 S. ISBN-10:3-86852-376-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN: 0011-9784
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISBN 0340-840X
3. Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik. ISBN 3784332641

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā.