Kursa kods ValoP185

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā120

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakse ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- enerģija, spēks, jauda un to mērvienības; kinētiskā enerģija, potenciālā enerģija, gaismas enerģija, atomenerģija, ķīmiskā enerģija, lietderīgā enerģija, nelietderīgā enerģija, siltuma enerģija, siltuma avoti, siltuma pārneses veidi (Kontroldarbs Nr. 1);
- siltumdzinēji; iekšdedzes dzinēji, to veidi, galvenās sastāvdaļas un darbības principi; elektromotors, tā galvenās sastāvdaļas un darbības principi (Kontroldarbs Nr. 2);
- elektriskā strāva, spriegums, pretestība, maiņstrāva, līdzstrāva, elektriskā ķēde, elektriskās ķēdes komponenti un veidi, īsslēgums, strāvas pārtraucējs, drošinātāji un to veidi (Kontroldarbs Nr. 3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Ievads specialitātē.
2 Enerģija, spēks, jauda. Enerģijas nezūdamības likums. Enerģijas transformēšanās.
3 Enerģijas veidi. Kinētiskā enerģija. Potenciālā enerģija. Gaismas enerģija. Atomenerģija. Ķīmiskā enerģija.
4 Siltuma enerģija. Siltuma avoti. Siltuma nozīme un pielietojums.
5 1. kontroldarbs. Enerģija. Siltumdzinēji. Tvaika dzinējs.
6 Iekšdedzes dzinēja veidi. Dīzeļa dzinējs. Benzīna dzinējs.
7 Iekšdedzes dzinēja uzbūve un darbības principi. Divtaktu un četrtaktu dzinēji.
8 Dzesēšanas sistēma. Eļļošanas sistēma. Barošanas sistēma. Aizdedzes sistēma. Akumulatora baterija.
9 Elektromotors. Uzbūve, darbības principi.
10 2. kontroldarbs. Iekšdedzes dzinējs. Elektriskā strāva. Spriegums. Pretestība. Maiņstrāva. Līdzstrāva.
11 Elektriskā ķēde. Elektriskās ķēdes komponenti un veidi. Slēdzis.
12 Elektrības vadi un kabeļi. Elektrības vadu veidi.
13 Kontaktrozetes. Kontaktspraudņi. Uzbūve un veidi.
14 Elektriskās enerģijas skaitītājs. Sastāvdaļas. Skaitītāju veidi. Īsslēgums un tā novēršana.
15 3. kontroldarbs. Elektriskā strāva. Elektrisko aparātu veidi. Bojājumi, to cēloņi, novērtēšana, remonts. Aparātu apkope.
16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.
2. Eder F.X. Arbeitsmethoden der Thermodynamik. Verlag Springer, 2011. 540 S. ISBN-10:3-642-93227-4.
3. Haken K.-L. Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik. 2. Aufl. Verlag Hanser Fachbuchverlag, 2011. 316 S. ISBN-10:3-446-42604-3.
4. Ullrich C., Ulbrich Th. Der technische Service- und Kundendienstvertrag. Heidelberger Musterverträge, Band 101. 3. Aufl. Verlag Recht Und Wirtschaft GmbH, 2009. 39 S. ISBN-10:3-8005-4279-X.

Papildliteratūra

1. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.
2. Riedl H. Das Lexikon der Kraftfahrzeugtechnik. Verlag: Motorbuch Verlag, 2010. 540 S. ISBN-10:3-613-02996-0.
3. Lochner H., Breker J. Grundstufe Landwirt. Fachtheorie für Boden, Pflanze, Tier, Technik, Züchtung, Ökologie. 4. Aufl. BLV Buchverlag. München, 2011. 680 S. ISBN-10:3-8354-0525-X.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.