Kursa kods ValoP175

Kredītpunkti 6

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā240

Semināru un praktisko darbu stundu skaits96

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos - lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – nozares terminoloģija: ar zemes ierīcību un pārvaldību, teritorijas plānošanu, ekoloģiju, vides jautājumiem un kartogrāfiju saistīta terminoloģija, profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c.). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augsne un ražība.
2 Zemes ierīkotājs un viņa darbs.
3 Zemes lietojums lauksaimniecībā.
4 Zemes ierīcība un lauksaimniecības tehnoloģijas.
5 Zemes kadastrs.
6 Zemes ekonomiskā novērtēšana.
7 Augsnes un zemes vērtēšana.
8 Vērtēšanas metodes.
9 Zemes resursi un zemkopība.
10 Zemes ražotspēja.
11 zmes resursu klasifikācija.
12 Lauksaimniecības zemes klasifikācija.
13 Augsnes uzmērīšanas tekstūras kartes.
14 Augsnes sēriju kartes.
15 Lauksaimnieciskā plānošana.
16 Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. FAO LAND TENURE STUDIES ”Cadastral syrveys and records of rights in land” Sir Bernard O.Binns, Peter F.Dale FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome,
2. ”Basic Technical English” Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage” Oxford University Press, 90.lpp.
3. ”Introduction to Physical Geography” Arthur N.Strahler, 1970, 457.lpp.

Papildliteratūra

1. ”Introduction to Physical Geography” Arthur N.Strahler, 1970, 457.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Zinātnes Padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku Savienības laikraksts
2. „Zinātnes Vēstnesis”
3. ”The Economist”
4. ”National Geographic”

Piezīmes

Priekšmets iekļauts LIF pilna laika studiju programmas "Zemes ierīcības" obligātajā daļā, 1., 2., 3., 4.semestrī.