Kursa kods ValoP157

Kredītpunkti 6

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā240

Semināru un praktisko darbu stundu skaits96

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Raisa Sipoviča

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – nozares terminoloģija: ar zemes ierīcību un pārvaldību, teritorijas plānošanu, ekoloģiju, vides jautājumiem un kartogrāfiju saistīta terminoloģija, profesionālā informācija vācu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c.). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes uzmērīšanas mērķi.
2 Kartogrāfija un topogrāfija.
3 Zemes kadastrs.
4 Digitālās topogrāfiskās bankas
5 Digitālās kartogrāfijas attīstība
6 Automatizētās datu apstrādes priekšrocības
7 Precīzā nivelēšana.
8 1.Kontroldarbs.
9 Enerģija 21. gadsimtā.
10 Klimata aizsardzība un enerģijas ieguve.
11 Alternatīvie enerģijas veidi (Vācijā).
12 Matemātiskā ģeodēzija.
13 Astronomiskā un fizikālā ģeodēzija.
14 Fotogrametrija (ģeodēzijas aspekti)
15 Rezumējums un novērtējums.
16 eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Geodasie Heute und Morgen- Bonn, 1996. - s. 48
2. Atkis- Geodasieprojekt/ Rolf Harbeck, Landsvermessungsamt NRW, 1995- s. 36
3. Geodasiehochschule Bonn, NRV, 1993- s. 52

Papildliteratūra

1. www.riga vzd.gov.lv
2. www.lzkc.org.lv
3. mapx.map.vgd.gev.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.riga vzd.gov.lv

Piezīmes

Priekšmets iekļauts LIF pilna laika studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daļā, 1., 2., 3., 4. semestrī.