Kursa kods ValoP093

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli studējošo profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kā arī akadēmiskajā vidē. Tas paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot mājas vides, pedagoģijas, psiholoģijas un IT terminoloģiju. Ir izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas –mājas vides, pedagoģijas, psiholoģijas un IT terminoloģija angļu valodā, sistematizētā un konceptualizētā profesionālā informācija, zināšanas par svešvalodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes – studējošie spēj izmantot savā profesionālajā darbībā zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju angļu valodā dažādās komunikatīvās situācijās (diskusijas, telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju angļu valodā internetā, grāmatās, žurnālos, strukturēt; klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence: profesionālās angļu valodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence, kompetence svešvalodas apguvē izmantot informācijas komunikācijas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Concept of Home Environment. Web Based Home Designs in 3 D.Types of Houses. House Interior.
2 Innovative Home Technologies. Smart Home: Home Automation and Control Systems. Remote Control.Smart Home Benefits.
3 "Clean Energy Education" Initiative. Kinds of Energy: Fossil, Geothermal, Solar, Hydro, Wood and Nuclear Energy.Heating.
4 Green Thinking and Environmental Concerns: Ground, Air and Water Pollution. Essay My Green House.
5 Modern Kitchen Appliances: Food Processors, Beaters, Juicers, Microwaves, Grills, Mixers, Toasters, Deep Fryers, etc. .
6 Kitchen: Kitchen Utensils, Glassware, Dinnerware, Silverware, Packaging.
7 Do-it-yourself; Basic Building, Insulating and Covering Materials and Tools. Carpentry Tools.
8 Innovative Landscape Technologies Based on Bio-Engineering. Landscape Design Ideas. Smart Irrigation System.
9 Clothing: Traditional Clothing, Formal Attire, Casual Clothing. Accessories.
10 Food: Vegetables, Fruits, Seafood, Herbs and Spices, Meat and Other Kinds of Food.
11 The Latvian National Cuisine: Popular Dishes and Original Recipes.
12 The Food of France: Regionalism and Culinary Reputation
13 Typical Italian and Spanish Cuisines and Delicatessen.
14 The Indian and Chinese Diets and Principles of Cooking.
15 Power Point Presentation as a Teacher's Tool. Choice of the Subject Matter, Aim, Structure, Organization, etc.
16 Power Point Presentations by Undergraduates..

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 20 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Aris P. Spanish Cooking. A Fiesta of Original Recipes. Quintet Publishing Ltd., 2002. 128 p. ISBN: 1-84092-256-7.
2. Brennan G. New Healthy Kitchen Starters. San Francisco: Bonnier Books, 2006. 143 p., ISBN: 978-1-905825-01-1.
3. Cooks Library: Vegetarian. Bath: Parragon, 2003. 176 p., ISBN: 0-75259-441-9.
4. Villegas M., Jones Ch., L. The Food of France. A Journey for Food Lovers. Whitecap Books, 2005. 296 p., ISBN: 978-1-55285-681-9.

Papildliteratūra

1. Humphries C. The Classic 1000 Chicken Recipes. Strathearn Publishing Ltd. 2001. 384 p. ISBN: 0-572-02646-3.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Eighth edition Ir LLU FB grāmata ar šādu nosaukumu: Oxford dictionary of English /edited by Angus Stevenson. Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2010. 2069 lpp.
3. Murphy R. English Grammar in Use with answers. A self-study reference and practice book for intermediate students of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 p. ISBN:0- 521- 53289 -2

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmā "Mājas vide izglītībā" obligātajā daļā