Kursa kods ValoP066

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā svešvaloda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Ingrīda Vazne

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar meža zinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas - nozares terminoloģijā: ar mežizstrādi, mežkopību, dendroloģiju, meža un vides aizsardzību saistītā terminoloģijā, kā arī zināšanas par radniecīgo specialitāšu terminiem un valodas pielietojumu profesionālajā jomā
• prasmes – studenti prot izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, prezentācijās, veidojot dialogus. Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), prot atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to;
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežaudžu krāja. Krājas pieauguma noteikšana.
2 Koka biomasas kompleksa izmantošana.
3 Meža blakus izmantošana.
4 Koksne kā energoresurss.
5 Pārbaudes darbs.
6 Cirsmas un izcirtumu sagatavošana meža kultūru ierīkošanai.
7 Darba drošība meža darbos. Ergonomika.
8 Videi draudzīga mežizstrāde.
9 Ilgtspējības princips mežu apsaimniekošanā.
10 Meža nozares starptautiskās organizācijas.
11 Pasaules dabas fonds un tā funkcijas.
12 Pārbaudes darbs.
13 Profesijas meža nozarē.
14 Kopsavilkumu un eseju rakstīšanas principi.
15 Lietišķā komunikācija.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu speciaIitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 19 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. European Arboricultural Counsil [EAC], Handbuch, Patzer Verlag, Berlin-Hannover, 2005. 145 S.
2. Schulte A. Wald in Nordrhein-Westfalen, Band I, Muenster, 2003. 515 S.
3. Schulte A. Wald in Nordrhein-Westfalen, Band II, Muenster, 2003. 1082 S.
4. Becker Norbert, Braunert Joerg. Alltag, Beruf&Co B1/2, Max Hueber Verlag, 2009. 119 S.

Papildliteratūra

1. Eduard von Jan. Tangram aktuell B1/2, Max Hueber Verlag,Grundstufe 2, 1995. 253 S.
2. Neumayer G. Geschaeftsbriefe schreiben. Fir fuer den Job, Frankfurt/Main, 2004. 96 S.
3. Technisches Woerterbuch. Schule A. Wald in Nordrhein-Westfalen, Band 1, Muenster, 2003. 131.-145 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forst und Holz. ISSN 0932-9315
2. AFZ Der Wald. ISSN 1430-2713
3. Forst & Technik. ISSN 1435 - 1013

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.