Kursa kods ValoP062

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā svešvaloda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Aizstātais kurss

ValoP217 [GVALP217] Profesionālā angļu valoda IV

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar mežinženiera specialitāti un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas- nozares terminoloģijā: ar mežizstrādi, mežkopību, dendroloģiju, meža un vides aizsardzību saistītā terminoloģijā, kā arī zināšanas par radniecīgo specialitāšu terminiem un valodas pielietojumu profesionālajā jomā;
• prasmes –studenti prot izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, prezentācijās, veidojot dialogus. Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), prot atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežaudžu krāja. Krājas pieauguma noteikšana. .
2 Koka biomasas kompleksa izmantošana.
3 Meža blakusizmantošana.
4 Koksne kā energoresurss.
5 Pārbaudes darbs
6 Cirsmas un izcirtumu sagatavošana meža kultūru ierīkošanai.
7 Darba drošība meža darbos. Ergonomika.
8 Videi draudzīga mežizstrāde.
9 Ilgtspējības princips mežu apsaimniekošanā.
10 Meža nozares starptautiskās organizācijas.
11 Pasaules dabas fonds un tā funkcijas.
12 Pārbaudes darbs
13 Profesijas meža nozarē.
14 Kopsavilkumu un eseju rakstīšanas principi
15 Lietišķā komunikācija.
16 Individuālā darba prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 19 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Bettinger P., Boston K. Forest Management and Planning. Burlington, MA : Academic Press, 2009. 331 p.
2. Report from the Secretariat for International Forestry Issues, 2010. 50 p.
3. Forestry and Environmental Issues. [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams:http://forestry.about.com
4. JSC ”Latvijas Valsts Meži” [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams: http://www.lvm.lv/eng

Papildliteratūra

1. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 151 lpp.
2. Nilsson N.E. The Forests. National Atlas of Sweden. The National Board of Forestry. Stockholm: SNA, 1990. 144 p.
3. Biodiversity and Conservation. [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams: http://www.pro-natura.net/cont.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Harvesting Bulletin. Vol.15. FAO, 2005. ISSN 1014 - 2789.
2. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
3. Baltic Forestry. Journal of Forest Science in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programmas „Mežinženieris” obligātajā daļā.