Kursa kods ValoP061

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā svešvaloda III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas- nozares terminoloģijā: ar mežizstrādi, mežkopību, dendroloģiju, meža un vides aizsardzību saistītā terminoloģijā, kā arī zināšanas par radniecīgo specialitāšu terminiem un valodas pielietojumu profesionālajā jomā
• prasmes –studenti prot izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, prezentācijās, veidojot dialogus. Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), prot atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to;
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežizstrādes mašīnu attīstība.
2 Mežizstrādes sistēmas.
3 Kokmateriālu mizošana un šķeldošana.
4 Kokmateriālu izvešana .
5 Meža ceļu plānošana, ierīkošana, uzturēšana.
6 Meža mašīnu ietekme uz augsni. .
7 Pārbaudes darbs..
8 Traktoru izmantošana meža darbos. .
9 Mežizstrādes mašīnu ražojošās kompānijas.
10 Latvijas mežos izmantotā mežizstrādes tehnika.
11 Meža ugunsgrēku veidi, cēloņi un novēršanas.
12 Pārbaudes darbs.
13 Meža kaitēkļi un slimības.
14 Iekšējais un ārējais kokmateriālu tirgus.
15 Kokmateriālu eksports.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 12500 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. St-Amour M. Semi-mechanized precommercial strip thinning. A practical operations guide. Vol.8, No.1. Vancouver: FERIC, 2007. 43 p.
2. Drushka K., Konttinen H. Tracks in the Forest. The Evolution of Logging Machinery. Helsinki: Timberjack Group, 2007. 254 p.
3. Nilsson N.E. The Forests. National Atlas of Sweden. The National Board of Forestry. Stockholm: SNA, 1990. 144 p.
4. Report from the Secretariat for International Forestry Issues. SIFI, 2010. 50 p.

Papildliteratūra

1. Bettinger P., Boston K. Forest Management and Planning. Burlington, MA : Academic Press, 2009. 331 p.
2. Font X., Tribe J. Forest Tourism and Recreation Case Studies in Environmental Management. Oxon (UK); New York (USA): CAB International, 2000. 292 p.
3. JSC ”Latvijas Valsts Meži” [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams:http://www.lvm.lv/eng

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Harvesting Bulletin. Vol.15. FAO, 2005. ISSN 1014 - 2789.
2. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
3. Baltic Forestry. Journal of Forest Science in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.