Kursa kods ValoP060

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā svešvaloda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author

Dace Skrupska

Mg. paed.

author

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas- nozares terminoloģijā: ar mežizstrādi, mežkopību, dendroloģiju, meža un vides aizsardzību saistītā terminoloģijā, kā arī zināšanas par radniecīgo specialitāšu terminiem un valodas pielietojumu profesionālajā jomā.
• prasmes –studenti prot izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, prezentācijās, veidojot dialogus. Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), prot atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to;
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plašāk pārstāvētās koku dzimtas Latvijā.
2 Mežizstrādes apstākļu raksturojums, cirsmu fonds.
3 Mežizstrādes tehnoloģiju un mašīnu attīstība.
4 Motorzāģu izmantošana mežizstrādes operācijās.
5 Krūmgriežu izmantošana kopšanas cirtēs.
6 Pārbaudes darbs.
7 Koku gāšana.
8 Darba drošības noteikumu ievērošana gāšanas operācijā.
9 Harvesteri. Ekspluatācijas raksturojums. Produktivitāte.
10 Kokmateriālu atzarošana, vietas izvēle un tehnika.
11 Kokmateriālu sagarumošana.
12 Pārbaudes darbs.
13 Kokmateriālu krautuves.
14 Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi.
15 Kokzāģēšanas rūpniecība.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 19 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ridsdale C., White J., Usher C. Trees. London: Dorling Kindersley, 2005. 360 p.
2. Drushka K., Konttinen H. Tracks in the Forest. The Evolution of Logging Machinery. Helsinki: Timberjack Group, 2007. 254 p.
3. St-Amour M. Semi-mechanized precommercial strip thinning. A practical operations guide. Vol.8, No.1. Vancouver: FERIC, 2007. 43 p.
4. Bettinger P., Boston K. Forest Management and Planning. Burlington, MA : Academic Press, 2009. 331 p.

Papildliteratūra

1. Johnson O., More D. Tree Guide. The most complete field guide to the trees. UK: Harper Collins Publishers, 2004. 464 p.
2. Forestry and Environmental Issues. [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams: http://forestry.about.com
3. Nilsson N.E. The Forests. National Atlas of Sweden. The National Board of Forestry. Stockholm: SNA, 1990. 144 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Harvesting Bulletin. Vol. 11. FAO, 2001. ISBN 7-5038-1936-7
2. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
3. Baltic Forestry. Journal of Forest Science in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.