Kursa kods ValoP059

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā svešvaloda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas- nozares terminoloģijā: ar mežizstrādi, mežkopību, dendroloģiju, meža un vides aizsardzību saistītā terminoloģijā, kā arī zināšanas par radniecīgo specialitāšu terminiem un valodas pielietojumu profesionālajā jomā
• prasmes –studenti prot izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, prezentācijās, veidojot dialogus. Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), prot atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to;
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads profesionālajā svešvalodā.
2 Meža nozares vārdnīcas, glosāriji.
3 Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
4 Augstākā izglītība. Studijas Meža fakultātē.
5 Koks un tā uzbūve.
6 Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos.
7 Pārbaudes darbs.
8 Koks un tā uzbūve. Saknes, stumbrs, vainags, to funkcijas.
9 Koka vecums. Koka vecuma noteikšanas metodes.
10 Mežs - pamata ekosistēmas tips Latvijā.
11 Pārbaudes darbs.
12 Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
13 VAS „Latvijas meži”. Kompānijas struktūra. Darbības mērķi.
14 LR Meža likums.
15 Latvijas valsts meža dienests un tā funkcijas.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 12 500 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ridsdale C., White J., Usher C. Trees. London: Dorling Kindersley, 2005. 360 p.
2. Farjon A. A. Natural History of Conifers. Portland, OR: Timber Press Inc., 2008. 304 p.
3. Dolacis J. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antēra, 1998. 672 lpp.
4. Nilsson N.E. The Forests. National Atlas of Sweden. The National Board of Forestry. Stockholm: SNA, 1990. 144 p.

Papildliteratūra

1. Bowes B.G. Trees and Forests a colur guide: London: Manson Publishing, 2010. 288 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 151 lpp.
3. JSC ”Latvijas Valsts Meži” [tiešsaiste] (skatīts 02.11.2011.). Pieejams: http://www.lvm.lv/eng

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X
3. Baltic Forestry. Journal of Forest Science in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.