Kursa kods ValoP031

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323201/11/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Aija Pētersone

pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Angļu-latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca. English-Latvian Glossary of Agricultural Terms. TTC, ES Phare programma. Rīga: Jāņa sēta, 2000. 238 lpp. ISBN 9984-657-03-5
2.Grussendorf M. English for Presentations. OUP. 2007. 80 p. ISBN: 0194579360
3.Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: terminu skaidrojošā vārdnīca. Soil Science: Glossary of terms. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp. ISBN 978-984-48-077-0

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pests and Diseases [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.]. Pieejams: http://www.gardeners.com/how-to?folder=2008
2.The Journal of Agricultural Science [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.] Pieejams: http://journals.
cambridge.org/action/displayBackIssues?jid=ags E-ISSN: 1469-5146
3.Vegetable Resources [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.]. Pieejams: http://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārvalstu studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetences visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecību saistīto un radniecīgo jomu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- augsne: augsnes struktūra, augsnes degradācijas procesi, augsnes apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1);
- augs, tā daļas un to funkcijas; mēslojums, augu aizsardzība, nezāļu apkarošana (Kontroldarbs Nr. 2);
- augkopība, laukkopība, graudkopība, dārzkopība (Kontroldarbs Nr.3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Studijas augstskolā. Lauksaimniecības fakultāte.
3.Nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. Lauksaimniecības galvenās nozares.
4.Augsne. Augsnes struktūra.
5.Augsnes degradācijas procesi. Augsnes apstrāde.
6.1. kontroldarbs. Augsne. Augs, tā daļas un to funkcijas.
7.Augu barības elementi. Mēslojums.
8.Augu slimības un kaitēkļi. Augu aizsardzība.
9.Nezāles. Nezāļu apkarošana. Herbicīdi.
10.2. kontroldarbs. Augi un augu aizsardzība. Augkopība. Augkopības galvenās nozares. Laukkopība.
11.Graudkopība. Procesi, tendences, virzieni.
12.Dārzkopība. Augļkopība. Augļu un ogu audzēšana. Puķkopība.
13.Dārzeņkopība. Dārzeņu audzēšana.
14.3. kontroldarbs. Augkopība. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi.
15.Semestra individuālā darba prezentācija.
16.Semestra individuālā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (prezentācijas), savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlētā profesionālā teksta apjoms– 20 000 rakstu zīmes. Rakstiski sagatavots kopsavilkums, 30 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski – atsevišķu teksta daļu tulkojums, 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izlasīto profesionālo literatūru.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Biotechnologies for Agricultural Development. FAO. Proceedings. 2011. 594 p. [Tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.] Pieejams: http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e.pdf ISBN 978-92-5-106906-6
2.Heldman D. R., Moraru C. I. Encyclopedia of Agricultural, food, and biological engineering. CRC Press, 2011. 1942 p. ISBN 9781439811115
3.Soil Conditions and Plant Growth. Edited by P. J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken [N.J.]: Wiley-Blackwell, 2013. 461 p. ISBN 978-1-4051-9770-0
4.Sullivan N. O., Libbin J. D. Career Paths: Agriculture. Books 1-3. Express Publishing, 2013. ISBN 978-1-78098-378-3