Kursa kods Valo6018

Kredītpunkti 2

Vācu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author pētn.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar būvniecības nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par zinātniskās valodas stilu un lietišķo stilu zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos vācu valodā un būvniecības nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
• studijas augstskolā, vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne (Kontroldarbs Nr. 1),
• ainavu arhitektūra, būvzinātne, zemes ierīcība (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķās vēstules, kopsavilkums, anotācija; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Zinātniskās valodas stils un lietišķais stils zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos. Būvniecības nozares terminoloģija. Terminu vārdnīcas veidošana.2h
2. Maģistra darbs, tā struktūra un aktualitāte. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes maģistra studiju un pētījumu virzieni. 2h
3. Būvniecības nozares speciālistam nepieciešamās prasmes, pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV. Motivācijas vēstule.2h
4. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana. Diskusija. 2h
5. Kontroldarbs Nr.1: studijas augstskolā; vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne. 2h
6. Pētījumu metodes un metodoloģija. 2h
7. Pētīšanas metodoloģijā izmantojamās datu vākšanas un datu apstrādes metodes.2h
8. Zinātnisko tekstu satura un struktūras analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.2h
9. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. 2h
10. Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms.2h
11. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. Elektroniskās datu bāzes. Zinātnisko žurnālu veidi un tematika. 2h
12. Interneta resursu izmantošana zinātniskajā darbā. 2h
13. Secinājumi. Kopsavilkums. Anotācija. 2h
14. Kontroldarbs Nr.2. Ainavu arhitektūra, būvzinātne, zemes ierīcība.2h
15. Prezentāciju veidošanas pamatlikumi. Akadēmiskā prezentācija. Pētījuma rezultātu prezentēšana. 2h
16. Patstāvīgā darba aizstāvēšana. Gatavošanās eksāmenam. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• terminu tests,
• uzstāšanās ar prezentāciju par maģistra darbu.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 40 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, ka arī atzīme eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Verlag Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Lochner H., Breker J. Grundstufe Landwirt. Fachtheorie für Boden, Pflanze, Tier, Technik, Züchtung, Ökologie. 4. Aufl. München: BLV Buchverlag, 2011. 680 S. ISBN-10:3-8354-0525-X.
3. Kilian M., Henssler M. Die Stellung des Vermessungsingenieurs im Europarecht. 2. Aufl. Seiten Verlag, Wissner-Verlag, 2010. 238 S. ISBN- 10:3-89639-749-4.
4. Schlimme T. Verfahren der konstruktionsbegleitenden Kostenschätzung und Kalkulation. GRIN Verlag, 2010. 68 S. ISBN-10:3-640-66720-4.

Papildliteratūra

1. Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.
2. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.
3. Ritz G., Radziewsky E. Über Landschaftsarchitektur. Zur Ausstellung im Architekturforum Zürich, 2009. 1. Aufl. Verlag Hatje Cantz Verlag, 2009. 255 S. ISBN-10:3-7757-2508-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X.
2. Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation. ISSN 0029-9650.
3. Wissenscaftsmanagement. Zeitschrift fuer Innovation. Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft Landschaftsarchitektur. ISSN 0947-9546.

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF maģistra studiju programmu „Vides inženierzinātne”, „Hidroinženierzinātne”, „Ainavu arhitektūra”, „Būvzinātne”, „Zemes ierīcība” obligātajā daļā