Kursa kods Valo6018

Kredītpunkti 2

Vācu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

The course is aimed at the acquisition of knowledge in academic German language studies and the development of skills necessary for studying special scientific literature, participating in the scientific conferences, presenting the research findings and communication in the international academic environment focusing on the specific research aspects in the Master Thesis.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Nozares zinātniskā terminoloģija(Kontroldarbs Nr. 1);
-Nozares zinātniskā terminoloģija. (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde vācu valodā. Eseju rakstīšanas specīfika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Verlag Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Lochner H., Breker J. Grundstufe Landwirt. Fachtheorie für Boden, Pflanze, Tier, Technik, Züchtung, Ökologie. 4. Aufl. München: BLV Buchverlag, 2011. 680 S. ISBN-10:3-8354-0525-X.
3. Kilian M., Henssler M. Die Stellung des Vermessungsingenieurs im Europarecht. 2. Aufl. Seiten Verlag, Wissner-Verlag, 2010. 238 S. ISBN- 10:3-89639-749-4.
4. Schlimme T. Verfahren der konstruktionsbegleitenden Kostenschätzung und Kalkulation. GRIN Verlag, 2010. 68 S. ISBN-10:3-640-66720-4.

Papildliteratūra

1. Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.
2. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.
3. Ritz G., Radziewsky E. Über Landschaftsarchitektur. Zur Ausstellung im Architekturforum Zürich, 2009. 1. Aufl. Verlag Hatje Cantz Verlag, 2009. 255 S. ISBN-10:3-7757-2508-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X.
2. Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation. ISSN 0029-9650.
3. Wissenscaftsmanagement. Zeitschrift fuer Innovation. Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft Landschaftsarchitektur. ISSN 0947-9546.

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF maģistra studiju programmu „Vides inženierzinātne”, „Hidroinženierzinātne”, „Ainavu arhitektūra”, „Būvzinātne”, „Zemes ierīcība” obligātajā daļā