Kursa kods Valo6017

Kredītpunkti 2

Angļu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Larisa Turuševa

Dr. paed.

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās angļu valodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās: - Nozares zinātniskā terminoloģija(Kontroldarbs Nr. 1); -Nozares zinātniskā terminoloģija. (Kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬ piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specīfika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: - terminu tests, - individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Bailey S. Academic Writing. A handbook for International Students. Routledge, 2006. 260 p. ISBN10: 0-415-38419-2
2. McCarthy M., O'Dell F. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 p. ISBN 9780521689397
3. Rosen L. J. The Academic Writer's Handbook. New York: Pearson/Longman. 2009. 578 p. ISBN 0205599109
4. Hüttner J. I. Academic Writing in a Foreign Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. 337 p. ISBN 978-3-631-55522-4

Papildliteratūra

1. Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. Rīga: LU, 2007. 115 p.
2. Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p. ISBN:9780761933830
3. Research for Rural development. Annual International Scientific Conference Proceedings. Latvia University of Agriculture. Jelgava.
(pēc gadiem) ISSN 16911-4031

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dezeen Magazine. Pieejams: http://www.dezeen.com/
2. TOPOS - Quarterly Journal on International Review of Landscape Architecture and Urban Projects [tiešsaite] [skatīts 12.01.2015.]. Pieejams: http://www.toposmagazine.com UST-ID-Nr. DE 130 490 784 Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X.
3. Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Landentwicklung. Journal of Rural Engineering and Development. ISSN: 0934-666X. Tiešsaite: http://catalogue.nla.gov.au/Record/780441

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF maģistra studiju programmu „Vides inženierzinātne”, „Hidroinženierzinātne”, „Ainavu arhitektūra”, „Būvzinātne”, „Zemes ierīcība” obligātajā daļā