Kursa kods Valo6004

Kredītpunkti 2

Vācu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās svešvalodas zināšanu un prasmju pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās svešvalodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Nozares zinātniskā terminoloģija(Kontroldarbs Nr. 1);
-Nozares zinātniskā terminoloģija. (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde vācu valodā. Eseju rakstīšanas specīfika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt. 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
2. Meyer R. Technikfolgen-Abschätzung in Landwirtschaft und Ernährung. Reihe Edition Agrar. Deutscher Fachverlag. Frankfurt am Main. 2006. 416 S. ISBN-10:3-86641-005-0.
3. Ullrich C., Ulbrich Th. Der technische Service- und Kundendienstvertrag. Heidelberger Musterverträge, Band 101. 3. Aufl. Verlag: Recht Und Wirtschaft GmbH. 2009. 39 S. ISBN-10:3-8005-4279-X.
4. Andermann U. Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten. 3. Auflage. Verlag Bibliogaphisches Institut. Mannheim. 2006. 192 S. ISBN-10:3-411-05113-2.

Papildliteratūra

1. Lueck W. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Seminararbeit, Diplomarbeit, Dissertation. 10. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. Muenchen. 2008. 108 S. ISBN-10:3-486-58968-7.
2. Franck N. Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten. 2. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main. 2007. 317 S. ISBN-10:3-596-15186-4.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi: Magazin für professionelle Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583 Ir LLU FB, šifrs: P/1162
2. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISSN: 0011-9784
3. TopaAgrar: Das Magazin für moderne Landwirtschaft. Muenster : Landwirtschaftsverlag, -1996- ISSN 0342-2399. Pieejams arī http://www.topagrar.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.