Kursa kods Valo6004

Kredītpunkti 2

Vācu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, pētnieciskā darba izstrādei, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par pētnieciskā darba veidiem un metodēm, maģistra darba struktūru. Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- pētnieciskā darba veidi un metodes, maģistra darba struktūra, plaģiātisms, tā veidi.
(Kontroldarbs Nr. 1);
- kopsavilkums, anotācija, tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, kopsavilkumā, anotācijā, lietišķās vēstulēs; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos. 2h
2. Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra. 2h
3. Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms. Plaģiātisma veidi. 2h
4. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.2h
5. Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.2h
6. Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus. 2h
7. Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specifika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.2h
8. Kontroldarbs Nr. 1 terminoloģija.2h
9. Kopsavilkumu analīze.2h
10. Anotāciju analīze. 2h
11. Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.2h
12. Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.2h
13. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.2h
14. Kontroldarbs Nr. 2. (Kopsavilkums, tabulu un attēlu apraksts). Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. 2h
15. Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija. 2h
16. Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, un atzīmes eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt. 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
2. Meyer R. Technikfolgen-Abschätzung in Landwirtschaft und Ernährung. Reihe Edition Agrar. Deutscher Fachverlag. Frankfurt am Main. 2006. 416 S. ISBN-10:3-86641-005-0.
3. Ullrich C., Ulbrich Th. Der technische Service- und Kundendienstvertrag. Heidelberger Musterverträge, Band 101. 3. Aufl. Verlag: Recht Und Wirtschaft GmbH. 2009. 39 S. ISBN-10:3-8005-4279-X.
4. Andermann U. Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten. 3. Auflage. Verlag Bibliogaphisches Institut. Mannheim. 2006. 192 S. ISBN-10:3-411-05113-2.

Papildliteratūra

1. Lueck W. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Seminararbeit, Diplomarbeit, Dissertation. 10. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. Muenchen. 2008. 108 S. ISBN-10:3-486-58968-7.
2. Franck N. Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten. 2. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main. 2007. 317 S. ISBN-10:3-596-15186-4.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi: Magazin für professionelle Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583 Ir LLU FB, šifrs: P/1162
2. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISSN: 0011-9784
3. TopaAgrar: Das Magazin für moderne Landwirtschaft. Muenster : Landwirtschaftsverlag, -1996- ISSN 0342-2399. Pieejams arī http://www.topagrar.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.