Kursa kods Valo6003

Kredītpunkti 2

Angļu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās svešvalodas zināšanu un prasmju pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās svešvalodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās: - Nozares zinātniskā terminoloģija(Kontroldarbs Nr. 1); -Nozares zinātniskā terminoloģija. (Kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specīfika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: - terminu tests,- individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Emerson P. Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate. 2009. Macmillan Education. 176 p. ISSN 0951-0893
2. A. Lazinica. New Advanced Technologies. 2010. InTech. 350 p. ISBN 9789537619817
3. O. Ivanov. Applications and Experiences of Quality Control. 2010. InTech. 704 p. ISBN 97895330723264
4. Engineering for Rural Development. 2011. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Volume 10. Jelgava. 568 p. ISSN 1691-3043

Papildliteratūra

1. Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. 2007. Rīga: LU, 115 lpp. ISBN 9984-7720-8-X
2. Politehniskā vārdnīca. Jelgava: Senders R., 2 sējumi. 1999. ISBN 9984-9298-2-5
3. Godwin J., Strutt L. Test Your business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2005. 102 78 p. ISBN 9780521611503

Periodika un citi informācijas avoti

1. Energy and Environment. [tiešsaiste]. Publisher Multi Science. ISSN 0958-305X 2983 [skatīts 12.22.2013.]. Pieejams http://multi-science.metapress.com/content/121493/
2. Automotive Engineering International. ISSN 1543-849X
3. Journal of Mechanical Engineering Science. 1959-. ISSN 0954-4062 eISSN: 2041-2983 [skatīts 06.12.2012.]. Pieejams SAGE datubāzē: http://pic.sagepub.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.