Kursa kods Valo6003

Kredītpunkti 2

Angļu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, pētnieciskā darba izstrādei, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par pētnieciskā darba veidiem un metodēm, maģistra darba struktūru. Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- pētnieciskā darba veidi un metodes, maģistra darba struktūra, plaģiātisms, tā veidi.
(Kontroldarbs Nr. 1);
- kopsavilkums, anotācija, tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, kopsavilkumā, anotācijā, lietišķās vēstulēs; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos. 2h
2. Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra. 2h
3. Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms. Plaģiātisma veidi. 2h
4. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.2h
5. Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.2h
6. Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus. 2h
7. Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specifika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.2h
8. Kontroldarbs Nr. 1 terminoloģija.2h
9. Kopsavilkumu analīze.2h
10. Anotāciju analīze. 2h
11. Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.2h
12. Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.2h
13. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.2h
14. Kontroldarbs Nr. 2. (Kopsavilkums, tabulu un attēlu apraksts). Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. 2h
15. Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija. 2h
16. Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• terminu tests,
• prezentācija par maģistra darbu.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, un atzīmes eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. De Chazal, E., Rogers, L. Oxford EAP. Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN 9780194001939
2. Godfrey, J. The Academic Phrase Book: Vocabulary for Writing at University, 2013. Basingstoke. Palgrave. Macmillan. 217 p. ISBN-13: 978-0230289338
3. McCarthy, M., O'Dell, F. Academic Vocabulary in Use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 p. ISBN 9780521689397
4. Adrian Wallwork. English for Academic Research:
Writing Exercises. Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2013. 190 p. ISBN 978-1-4614-4297-4

Papildliteratūra

1. Jennifer Steven, Shaun Harris, Matt Wildman and Sandip Samra. How to write CVs and cover letters. LSE.ac.uk/careers 35 p. https://info.lse.ac.uk/current-students/careers/Assets/Documents/application-and-cv-brochure.pdf [skatīts 14. 04 2020.]
2. David Porter. Check your vocabulary for academic English A&C Black Publishers Ltd 2007. 76 p. ISBN-13: 978 0 7136 8285 4
3. Adrian Wallwork. English for writing research papers. Springer New York Dordrecht Heidelberg London. 2011. 325 p. ISBN 978-1-4419-7921-6

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Agricultural Engineering (JAE) eISSN 2239-6268
https://www.agroengineering.org/index.php/jae [skatīts 14. 04 2020.]
2. Agricultural Engineering http://ageng.asu.lt/ae [skatīts 14. 04 20202.] eISSN 2345-0371
3. Research in Agricultural Engineering (RAE) ISSN 1805-9376 (On-line) https://www.agriculturejournals.cz/web/rae/ [skatīts 14. 04 2020.]

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.