Kursa kods Valo5009

Kredītpunkti 2

Vācu valoda meža nozarē

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās vācu valodas zināšanu un prasmju pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās vācu valodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- meža darbi un tehnika, meža ekonomika un politika. (Kontroldarbs Nr. 1);
ekoloģija un mežkopība.(Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plagiatisms. Plagiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde angļu/vācu valodā. Eseju rakstīšanas specīfika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Göbel Chr. G. Forstwirtschaftslehre. Verlag: Histor. Wirtschaftsarchiv. 2011. 208 S. ISBN-10:3-383-012-1.
2. Gillet Chr. Auswirkungen des Klimawandels auf die Forstwirtschaft im Saarland. GRIN Verlag, 2011. 124 S. ISBN-10:3-656-07896-3.
3. Wippermann C. Mensch und Wald. Einstellungen der Deutschen zum Wald und zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Verlag: Bertelsmann, 2010. 164 S. ISBN-10:3-7639-4692-6.
4. Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.

Papildliteratūra

1. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Frankfurt: Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISBN: 0011-9784.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X. [skatīts 14.07.2014.]. Anotāciju līmenī pieejams CAB Abstracts datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lbh
3. Profi : Magazin für professionelle Agrartechnik. Münster : Landwirtschaftsverlag. ISSN 0937-1583. [skatīts 14.07.2014.].Pieejams: http://www.profi.de/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF maģistra studiju programmas „Meža darbi un tehnika”, „Meža ekonomika un politika”, „Meža ekoloģija un mežkopība”, „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studijās.