Kursa kods Valo5009

Kredītpunkti 2

Vācu valoda meža nozarē

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author pētn.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar meža nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- meža darbi un tehnika; meža ekonomika un politika (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģija un mežkopība; koksnes materiāli un tehnoloģijas (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.2h
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.2h
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.2h
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.2h
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.2h
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.2h
7 Esejas izstrāde vācu valodā. Eseju rakstīšanas specifika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.2h
8 Kontroldarbs Nr. 1 (Terminoloģija).2h
9 Kopsavilkumu analīze.2h
10 Anotāciju analīze.2h
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū. 2h
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. 2h
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. 2h
14 Kontroldarbs Nr. 2 (Terminoloģija).2h
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.2h
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Efektīvās prezentācijas svarīgākie faktori. Prezentāciju analīze un pašvērtējums.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, un atzīmes eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Göbel Chr. G. Forstwirtschaftslehre. Verlag: Histor. Wirtschaftsarchiv. 2011. 208 S. ISBN-10:3-383-012-1.
2. Gillet Chr. Auswirkungen des Klimawandels auf die Forstwirtschaft im Saarland. GRIN Verlag, 2011. 124 S. ISBN-10:3-656-07896-3.
3. Wippermann C. Mensch und Wald. Einstellungen der Deutschen zum Wald und zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Verlag: Bertelsmann, 2010. 164 S. ISBN-10:3-7639-4692-6.
4. Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.

Papildliteratūra

1. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Frankfurt: Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISBN: 0011-9784.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X. [skatīts 14.07.2014.]. Anotāciju līmenī pieejams CAB Abstracts datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lbh
3. Profi : Magazin für professionelle Agrartechnik. Münster : Landwirtschaftsverlag. ISSN 0937-1583. [skatīts 14.07.2014.].Pieejams: http://www.profi.de/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF maģistra studiju programmas „Meža darbi un tehnika”, „Meža ekonomika un politika”, „Meža ekoloģija un mežkopība”, „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studijās.