Kursa kods Valo5008

Kredītpunkti 2

Angļu valoda meža nozarē

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Larisa Turuševa

Dr. paed.

author viesdoc.

Diāna Liepa

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās svešvalodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- meža darbi un tehnika, meža ekonomika un politika. (Kontroldarbs Nr. 1);
ekoloģija un mežkopība.(Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, rakstu anotācijās, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos.
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiatisms. Plaģiatisma veidi.
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
7 Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specifika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.
8 Seminārs: eseju analīze.
9 Kopsavilkumu analīze.
10 Anotāciju analīze.
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. Prezentēšanas prasme.
14 Maģistra darba ievaddaļas parauga izveide. Prezentāciju analīze.
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Prezentāciju analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: - terminu tests, - individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. McCarthy, M., O'Dell, F. Academic vocabulary in use : 50 units of academic vocabulary reference and practice : self-study and classroom use. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 p. ISBN 9780521689397
2. Rosen L.J. The Academic Writer's Handbook. New York : Pearson/Longman, 2009. UK. 578 p. ISBN 0205599109
3. Hüttner J.I. Academic Writing in a Foreign Language. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. 337 p. ISBN 978-3-631-55522-4
4. Uwe Flick. An Introduction to Qualitative Research. London ... [etc.] : SAGE, 2009. USA. 504 p. ISBN 9781847873231

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. (Proceedings of the Latvia University of Agriculture). [tiešsaiste]. ISSN 1407-4427. [skatīts 10.07.2014.] Pieejams: http://www.llu.lv/llu-raksti
2. International Journal of Forest Engineering. [tiešsaiste]. Publisher: Taylor & Francis. ISSN 0843-5243 (print) ISSN 1913-2220 (online). [skatīts 15.07.2014.] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tife20
3. Journal of Environmental Economics and Management. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN 0095-0696 (print): ISSN 1096-0449 (online). [skatīts 14.07.2014.] Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00950696

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas valsts meži. [tiešsaite]. [skatīts 16.04.2014.] Pieejams: http://www.lvm.lv/
2. TOPOS - Quarterly journal on International Review of Landscape Architecture and Urban Projects. [tiešsaite]. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X [skatīts 14.07.2014.] Pieejams: www.toposmagazine.com
3. Journal of rural engineering and development.[tiešsaite]. http://catalogue.nla.gov.au/Record/780441 Began publication in 1963 -vol. 29(6); -Nov./Dez. 1988
Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung : Forschung u. Praxis d. landwirtschaftl. Wasserbaues u. d. Landeskultur = Journal of rural engineering and development. - Berlin ; Hamburg : Parey 4.1963,2 - 29.1988 ISSN: 0044-2984.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF maģistra studiju programmas „Meža darbi un tehnika”, „Meža ekonomika un politika”, „Meža ekoloģija un mežkopība”, „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studijās.