Kursa kods Valo5001

Kredītpunkti 2

Svešvalodas speckurss

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss paredz studentu akadēmiskās un profesionālās angļu valodas zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidošanu ar mērķi izmantot tās zinātniskās literatūras studijās svešvalodā, dalībai zinātniskajās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentēšanai un saziņai starptautiskajā akadēmiskajā vidē gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, īpašu uzmanību pievēršot konkrētiem pētnieciskās darbības aspektiem maģistra darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti prot izmantot profesionālās zināšanas un komunikatīvās prasmes profesionālajā darbībā, uzstājoties ar prezentāciju akadēmiskajā vidē un piedaloties diskusijās; prot izmantot profesionālo, zinātnisko terminoloģiju un ievērot zinātniskā stila prasības publikācijās un maģistra darbā, anotācijas rakstīšanā un prezentācijā; prot atrast sev nepieciešamo informāciju angļu valodā, to strukturēt, klasificēt, analizēt un sintezēt.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Akadēmiskā valoda. Terminoloģija.
2.Akadēmiskā valoda. Terminoloģija (pārbaudes darbs).
3.Individuālā pētījuma programma (individuālais darbs).
4.Maģistra darbs, tā struktūra un aktualitāte. IT maģistra studiju un pētījumu virzieni.
5.Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana. Diskusija.
6.Pētījumu metodes un metodoloģija. Datu bāzes. Paraugkopas. Modelēšana.
7.Datu analītisko metožu klasifikācijas raksturojums. Dinamisko konceptu analīze.
8.Zinātnisko tekstu satura un struktūras analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.
9.Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā.
10.Darbs ar zinātnisko literatūru. Plagiatisms.
11.Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. Elektroniskās datu bāzes Zinātnisko žurnālu veidi un tematika.
12.Interneta resursu izmantošana zinātniskajā darbā.
13.Secinājumi. Kopsavilkums. Abstrakts. Anotācija.
14.Nosacītība zinātniskajos rakstos. Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam (individuālais darbs).
15.Prezentāciju veidošanas pamatlikumi. Akadēmiskā prezentācija. Pētījuma rezultātu prezentēšana (individuālais darbs).
16.Individuālā darba aizstāvēšana. Gatavošanās eksāmenam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Eksāmena uzdevumu veido:
• akadēmiskās valodas tests,
• individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 10 A4 lappuses).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Individuālie patstāvīgie darbi ir individuālā pētījuma programma, anotācija un zinātnisko rakstu analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu komunikatīvās un profesionālās prasmes, prasmes izmantot profesionālo, zinātnisko terminoloģiju un ievērot zinātniskā stila prasības publikācijās un maģistra darbā, anotācijas rakstīšanā un prezentācijā; prasmi atrast sev nepieciešamo informāciju angļu valodā, to strukturēt, klasificēt, analizēt un sintezēt. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir arī novērtēt zināšanas par zinātnisko literatūru angļu valodā, terminoloģiju izvēlētajā pētniecības virzienā; zināšanas un izpratni par svešvalodas un zinātniskā stila lietojumu.

• Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēta zinātniskā literatūra par maģistra darba tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (10%) + individuālie darbi (30%) + mājas lasīšanas analīze (20%) + eksāmens (40%)

Pamatliteratūra

1.De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2.McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3.Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X
4.Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243

Papildliteratūra

1.Esteras S.R. Infotech: English for computer users. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997
2.Esteras S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: intermediate to advanced: ICT. For Computers and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 118 p. ISBN: 9780521685436
3.McNair A., Smallwood F.G.I. Language for Study: Level 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 186 p. ISBN 9781107681101

Periodika un citi informācijas avoti

1.Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2.How Stuff Works [Tiešsaiste] [Skatīts 28.09.2017.] Pieejams: http://www.howstuffworks.com/
3.English for Information Technology [Tiešsaiste] [Skatīts 28.09.2017.] Pieejams: http://www.english4it.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts ITF maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" obligātajā daļā.