Kursa kods Valo4018

Kredītpunkti 4

Starpkultūru komunikācija

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par starpkultūru komunikācijas teorētiskajiem aspektiem, valodas un citu komunikācijas līdzekļu nozīmi kultūru komunikācijas procesā, kā arī praktiski analizē dažādo kultūru specifiskās iezīmes un komunikācijas īpatnības, attīstot starpkultūru sadarbības prasmes un pilnveidojot starpkultūru komunikācijas kompetenci. Studiju kurss notiek angļu valodā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
1. Zināšanas un izpratne par starpkultūru komunikācijas pamatjēdzieniem, dažādu kultūru salīdzināšanas principiem, teorētiskajiem aspektiem, valodas un citu komunikācijas līdzekļu nozīmi kultūru komunikācijas procesā – prezentācija angļu valodā studiju noslēgumā;
2. Prasmes kritiski izvērtēt un praktiski analizēt dažādu kultūru specifiskās iezīmes, to izpausmes, kultūru atšķirības, lietišķo etiķeti, uzvedības normas, tradīcijas un komunikācijas īpatnības – trīs kontroldarbi un prezentācija angļu valodā studiju noslēgumā;
3. kompetence apzināties, izprast, pieņemt un respektēt kultūru atšķirības, īstenot veiksmīgu darba vadību multikulturālā vidē, kā arī novērtēt savu personīgo sniegumu dažādos kultūras kontekstos (diskusijas praktiskajās nodarbībās).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Eiropas karte, Eiropas valstu ekonomiskie līgumi. Valstu nosaukumu pareizrakstība angļu valodā.
2.Starpkultūru komunikācijas būtība, pamatjēdzieni, konteksts. Biznesa paradumi dažādās kultūrās.
3. Kultūras aisbergs. Starpkultūru komunikācijas teorētiskie aspekti. Starpkultūru komunikācijas vēsture, barjeras, mentālā programmēšana.
4. Hofsteda kultūras dimensiju teorija (individuālisms, vīrišķības / sievišķības dimensija, varas attālums). Biznesa sarunas dažādās kultūrās.
5. Hofsteda kultūras dimensiju teorija (izvairīšanās no nedrošības, īstermiņa / ilgtermiņa dimensija, pieticības dimensija). Viesu uzņemšana dažādās kultūrās.
6. Kultūras konteksta būtība (kultūra, subkultūra, vide, uztvere un sociālās attiecība). Mīmika un žesti dažādās kultūrās.
7. Edvarda Hola laika un vietas teorija. Darbs multikulturālā vidē, multikulturālas komandas vadība
8. Izņemtās vielas atkārtojums: diskusija. Lietišķā etiķete un uzvedības normu salīdzinājums dažādas valstīs. 1. daļa
9.Ričarda Luīsa kultūras modelis. Lietišķā etiķete un uzvedības normu salīdzinājums dažādas valstīs. 2. daļa
10. Fonsa Trompenāra kultūras dimensiju principi – 1. daļa. Ēdienu gatavošanas kultūra dažādās valstīs.
11. Fonsa Trompenāra kultūras dimensiju principi - 2. daļa. Slaveni kultūras objekti dažādās valstīs.
12. Izņemtās vielas atkārtojums: diskusija. Gatavošanās prezentācijām. Ķīniešu kultūra un Japānas kultūra.
13.”Reputācijas” teorija. Konfliktu risināšana. Kultūras festivālu nozīme.
14.Uzvedības universālie, kultūras un personīgie aspekti. Ētikas aspekti starpkultūru komunikācijā.
15.Svešvalodu nozīme nozīme saziņā internacionālā vidē.
16.Individuālo darbu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi izpildīti trīs kontroldarbi par praktisko darbu tēmām.
Studiju kursa noslēgumā sekmīgi izpildītas divas prezentācijas (sagatavota runa un PPoint slaidi pēc izvēlētās tēmas): 1. Prezentācija par kultūras dimensijām izvēlētajā valstī. 2. Prezentācija par lietišķo etiķeti un biznesa paradumiem izvēlētajā valstī.
Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas trīs kontroldarbiem par praktisko darbu tēmām. Studenti papildus studijās padziļināti pēta kādas valsts tradīcījas, uzvedības normas sabiedrībā, lietišķo etiķeti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no divu prezentāciju vērtējuma summas, diskusiju un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma. Studiju kursu pasniedz trīs pasniedzēji.

Pamatliteratūra

1.Morrison T., Conaway W.A. Kiss, Bow or Shake Hands. 2006. 317 lpp. ISBN13 9781593373689
2.Neuliep J.W. Intercultural Communication. Sage Publications, 2009. 413 lpp. ISBN 9781412967709
3.Stott T., Pohl A. Highly Recommended 2. Oxford University press. 2010. ISBN 9780194577502
4.Tomalin B., Stempleski S. Cultural Awareness. Oxford University press. 1998. ISBN 9780194371940

Papildliteratūra

1.Hall E.T., Hall M.R.Understanding Culture Differences. Intercultural Press. 1983. 195 lpp. ISBN139781877864070.
2.Gairns R., Redman S. Word Skills, Advanced. Oxford University press. 2011. ISBN 9780194620086
3.Corbett J. Intercultural Activities. Cambridge University Press. 2010. 262 lpp. ISBN 9780521741880

Periodika un citi informācijas avoti

1.Compare Countries by Hofstede. [tiešsaiste] (skatīts 14.12.2018.). Pieejams: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
2. Life and Culture issues. [tiešsaiste] (skatīts 14.06.2019.). Pieejams: https://www.theschooloflife.com/for-business/

Piezīmes

Kurss iekļauts SZF studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā, tiek pasniegts angļu valodā.