Kursa kods Valo4015

Kredītpunkti 2

Lietišķā angļu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323216/11/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Laikraksts ”The Baltic Times”. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.thebaltictimes.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Uzņēmējdarbība. Terminoloģija komerczinībās. Terminu vārdnīcas veidošana.
3. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā. Terminu tulkošana un skaidrošana.
4. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkumi. Uzņēmuma dibināšana.
5. Kontroldarbs Nr. 1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
6. Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
7. Darbā tirgū nepieciešamās prasmes. Gatavošanās darba intervijai.
8. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmuma struktūra. Uzņēmuma saimnieciskā darbība.
9. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Eseja.
10. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.
11. Banku piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti. Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.
12. Biznesa plāna sagatavošana uzņēmumam. Lomu spēle "Aizdevumu izsniegšana uzņēmumam".
13. Mārketings. Mārketinga plāns un tā elementi. Preces mērķa auditorijas noteikšana.
14. Reklāma, tās veidi. Sabiedriskās attiecības, uzņēmuma tēls.
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Lauksaimniecības nozares uzņēmumi.
16. Vielas atkārtojums. Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, prezentācija par izvēlēto tēmu. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs: 1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A Course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2010. 191 p. ISBN 9780521743419
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.12.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7