Kursa kods Valo4014

Kredītpunkti 2

Lietišķā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās: - studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1); - darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2). Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Uzņēmējdarbība. Terminoloģija komerczinībās. Terminu vārdnīcas veidošana.
3. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Vācijā. Terminu tulkošana un skaidrošana.
4. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkumi. Uzņēmuma dibināšana.
5. Kontroldarbs Nr. 1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
6. Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
7. Darbā tirgū nepieciešamās prasmes. Gatavošanās darba intervijai.
8. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmuma struktūra. Uzņēmuma saimnieciskā darbība.
9. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Eseja.
10. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.
11. Banku piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti. Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.
12. Biznesa plāna sagatavošana uzņēmumam. Lomu spēle "Aizdevumu izsniegšana uzņēmumam".
13. Mārketings. Mārketinga plāns un tā elementi. Preces mērķa auditorijas noteikšana.
14. Reklāma, tās veidi. Sabiedriskās attiecības, uzņēmuma tēls.
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Lauksaimniecības nozares uzņēmumi.
16. Vielas atkārtojums. Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, prezentācija par izvēlēto tēmu. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. (2006) Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag. 2006. 981 Seiten. ISBN-10:3-7910-2547-3. Nav LLU FB. LUB ir 1992.g.
2. Beschorner D. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. NWB-Studienbücher. Wirtschaftswissenschaften. Grundlagen und Konzepte. Nwb Verlag. 2006. 569 Seiten. ISBN-10:3-482-46642-4.
3. Eckstein P.P. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Gabler Lehrbuch. Gabler Verlag. 2008. 404 Seiten. ISBN-10:3-8349-0920-3.
4. Ring G., Siebeck J., Woitz St. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Lehrbuch. Medium: PDF. 2010. ISBN-10:3-486-58661-0

Papildliteratūra

1. Dahmen A. Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften. Band 6. Finanzierung. 3. Aufl. Verlag Franz Vahlen. 2007. ISBN-10:3-8006-3421-X.
2. Henning W. Studienführer Wirtschaftswissenschaften. F.A.Z. Beruf und Chance. 7. Aufl. Lexika Verlag. 2009. 246 Seiten. ISBN-10:3-89694-453-3.
3. Sprich Ch. Das Denken in theoretischen Modellen als Leitidee der Wirtschaftswissenschaften. GRIN Verlag. 2007. 28 Seiten. ISBN-10:3-638-84182-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Spektrum der Wissenschaft. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// www.spektrum.de
2. Manager Magazin. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// www.manager-magazin.de
3. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik.[tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http: kwww.zfwu.de

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība" obligātajā daļā.