Kursa kods Valo4010

Kredītpunkti 2

Secīgā tulkošana

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Kurss paredz iepazīstināt studentus ar mutvārdu tulkošanā nepieciešamajām stratēģijām un kompetencēm, attīstīt secīgās tulkošanas prasmes angļu-latviešu-angļu valodā. Nodarbību laikā studenti apgūst un attīsta prasmes darījuma sarunu, prezentāciju, darbsemināru, semināru tulkošanā, kā arī kontakttulkošanā. Tulkojamo tekstu tematika saistīta ar ikdienas un lietišķo komunikāciju, augstskolas izglītības jautājumiem, uzņēmumu saimniecisko darbību un ekonomiskajiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par secīgās tulkošanas teorētiskajiem aspektiem, mutvārdu tulkošanā nepieciešamajām stratēģijām un kompetencēm, piezīmju tehniskajiem paņēmieniem.
• Prasmes - studenti spēj pielietot mutvārdu tulkošanas teorētiskās zināšanas konkrētā tulkošanas situācijā, spēj skaidri un saprotami pārtulkot runātu tekstu atbilstošajā mērķvalodā, nodrošinot tulkojuma precizitāti un adekvātu terminu lietojumu par kursā apgūtajām tēmām.
• Kompetence - spēj patstāvīgi un radoši izmantot apgūtās zināšanas un prasmes secīgajā tulkošanā angļu-latviešu-angļu valodā ārējo sakaru speciālista darbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mutvārdu tulkošanas specifika. Tulkošanas veidi.
2 Tulkošanā nepieciešamās kompetences.
3 Secīgās tulkošanas komunikatīvais modelis.
4 Tulkošanas process. Kvalitāte.
5 Pierakstu tehnika un tās izmantošana secīgajā tulkošanā. Piezīmju formāts.
6 Mutvārdu tulkojamo tekstu veidi. Individuālais darbs. Video failu tulkošana.
7 Sadzīviska rakstura sarunu tulkošana. Vārdu savienojumu un idiomu tulkošanas aspekti.
8 Tulkošanas pamatstratēģijas. Pārformulācija.
9 Semināru tulkošana. Garāku runu tulkošanas specifika.
10 Leksiski semantisko pārmaiņu taktikas. Ar universitātes izglītības jautājumiem saistītu tekstu tulkošana.
11 Tulkojamo tekstu sintakses salīdzinājums.
12 Darījuma sarunu tulkošana. Uzņēmuma darbības raksturojuma tulkošana.
13 Ar uzņēmējdarbību saistītu tekstu tulkošana.
14 Ekonomisku tekstu tulkošana. Ekonomikas terminoloģija.
15 PPointa prezentāciju tulkošana.
16 Kļūdu analīze tulkošanā. Gatavošanās ieskaitei ar atzīmi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīva piedalīšanās nodarbībās. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Izpildīts individuālais darbs: sagatavots un iesniegts mutvārdu tulkojuma audio fails. Nobeigumā ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Veisbergs A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007. 183 lpp. ISBN 9789984808086
2. Veisbergs A. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga: LU, 2005. 128 lpp. ISBN 978998473045
3. Interneta resurss mutvārdu tulkošanai. [tiešsaiste] [skatīts 14.03. 2013.] Pieejams: http://interpreters.free.fr/consec.htm
4. Zauberga I. Theoretical Tools for Professional Translators. Riga: LU, 2004. 214 lpp. ISBN 109984679411

Papildliteratūra

1. Sīlis J. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse. Ventspils: Ventspils augstskola, 2009. 264 lpp. ISBN 9789984648057
2. Tulkojumu un Starpkultūru Studiju starptautiskās asociācijas mājas lapa Interneta International association for Translation and Intercultural Studies. [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2013.]. Pieejams: http://www.iatis.org/
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība, 2005. 688 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta žurnāls tulkiem un tulkotājiem. [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2013.]. Pieejams: http://translationjournal.net/journal/
2. Konferenču tulkotāju Starptautiskās asociācijas mājas lapa ”International Association of Conference Interpreters” [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2013.]. Pieejams: http://aiic.net/ViewIssues.cfm
3. Kembridžas izdevniecības interneta žurnāls „LinguistList” [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2013.]. Pieejams: http://cup.linguistlist.org/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.