Kursa kods Valo3025

Kredītpunkti 2

Vācu valoda ekonomistiem III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju. Tiek attīstītas prasmes studentu zinātniskā darba rezultātu aprakstīšanā un prezentēšanā vācu valodā starptautiskā konferencē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās: - studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1); - darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2). Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tautsaimniecības nozaru ekonomika. Iekšzemes kopprodukts. Terminu vārdnīcas veidošana.
2. Studentu zinātniskā darba rezultātu prezentācijas struktūra.
3. Mārketinga kompleksie elementi. Produkti un pakalpojumi. Cenas noteikšana.
4. Pārdošanas vietas noteikšana. Preces virzīšana tirgū. Terminu skaidrošana.
5. Reklāma, tās veidi. Reklāmu valoda. Reklāma tīmeklī.
6. Kontroldarbs Nr. 1. Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Unikālie pārdošanas punkti. Produkta vai pakalpojuma raksturojums: prezentācija
8. Preces mērķa auditorijas noteikšana un raksturojums. Mārketinga pasākumi, izstādes.
9. Tirgus izpēte. Patērētāju aptaujas analīze. Rakstisks ziņojums.
10. Teritoriālais mārketings. Vietas tēla veidošana.
11. Grafiku un diagrammu apraksts. Frāzes un stils. Pētījuma rezultātu apraksts.
12. Starptautiskā tirdzniecība. Franšīzes tipa uzņēmumi.
13. Kontroldarbs Nr. 2. Starpkultūru komunikācijas aspekti.
14. Uzvedības normu salīdzinājums dažādās valstīs. Diskusija.
15. Vielas atkārtojums. Gatavošanās individuālā darba aizstāvēšanai.
16. Individuālā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag, 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3
2. Beschorner, D. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. NWB-Studienbücher. Wirtschaftswissenschaften. Grundlagen und Konzepte. Nwb Verlag, 2006. 569 S. ISBN-10:3-482-46642-4
3. Eckstein P.P. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Gabler Lehrbuch. Gabler Verlag, 2008. 404 S. ISBN-10:3-8349-0920-3
4. Ring G., Siebeck J., Woitz St. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Lehrbuch. Medium: PDF, 2010. ISBN-10:3-486-58661-0

Papildliteratūra

1. Dahmen A. Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften. Band 6. Finanzierung. 3. Aufl. Verlag Franz Vahlen, 2007. ISBN-10:3-8006-3421-X.
2. Henning W. Studienführer Wirtschaftswissenschaften. F.A.Z. Beruf und Chance. 7. Aufl. Lexika Verlag, 2009. 246 S. ISBN-10:3-89694-453-3
3. Sprich Ch. Das Denken in theoretischen Modellen als Leitidee der Wirtschaftswissenschaften. GRIN Verlag, 2007. 28 S. ISBN-10:3-638-84182-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Spektrum der Wissenschaft. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://www.spektrum.de/
2. Manager Magazin. [tiešsaiste]. Publisher: Hamburg : Management und Marketing Verlagsgesellschaft. [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://www.manager-magazin.de
3. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik.[tiešsaiste]. Print ISSN 1439-880X. Online ISSN 1862-0043. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams: http://www.zfwu.de/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Ekonomika" obligātajā daļā.