Kursa kods Valo3024

Kredītpunkti 2

Angļu valoda ekonomistiem III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323205/03/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2.Matisone I., Blumfelde I. English – Latvian Dictionary of International Business. Zvaigzne ABC, 2006. 704 lpp. ISBN 9984367363
3. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Ekonomika" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju. Tiek attīstītas prasmes studentu zinātniskā darba rezultātu aprakstīšanā un prezentēšanā angļu valodā starptautiskā konferencē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- mārketinga kompleksie elementi, pārdošana, reklāma, tās veidi (Kontroldarbs Nr. 1);
- unikālie pārdošanas punkti, mērķa auditorija, mārketinga pasākumi, tirgus izpēte, tirdzniecība, franšīze (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – ziņojumā, aprakstā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Tautsaimniecības nozaru ekonomika. Iekšzemes kopprodukts. Terminu vārdnīcas veidošana.
2. Studentu zinātniskā darba rezultātu prezentācijas struktūra.
3. Mārketinga kompleksie elementi. Produkti un pakalpojumi. Cenas noteikšana.
4. Pārdošanas vietas noteikšana. Preces virzīšana tirgū. Terminu skaidrošana.
5. Reklāma, tās veidi. Reklāmu valoda. Reklāma tīmeklī.
6. Kontroldarbs Nr. 1. Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Unikālie pārdošanas punkti. Produkta vai pakalpojuma raksturojums: prezentācija
8. Preces mērķa auditorijas noteikšana un raksturojums. Mārketinga pasākumi, izstādes.
9. Tirgus izpēte. Patērētāju aptaujas analīze. Rakstisks ziņojums.
10. Teritoriālais mārketings. Vietas tēla veidošana.
11. Grafiku un diagrammu apraksts. Frāzes un stils. Pētījuma rezultātu apraksts.
12. Starptautiskā tirdzniecība. Franšīzes tipa uzņēmumi.
13. Kontroldarbs Nr. 2. Starpkultūru komunikācijas aspekti.
14. Uzvedības normu salīdzinājums dažādās valstīs. Diskusija.
15. Vielas atkārtojums. Gatavošanās individuālā darba aizstāvēšanai.
16. Individuālā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2010. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.12.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7