Kursa kods Valo3016

Kredītpunkti 2

Angļu valoda ārējos sakaros III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Priekšzināšanas

Valo1024, Angļu valoda ārējos sakaros I

Valo2027, Angļu valoda ārējos sakaros II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar mārketingu, sabiedriskajām attiecībām, un uzņēmuma ārējo un iekšējo komunikāciju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketings. Mārketinga mērķi un stratēģija. Nozares terminu raksturojums.
2. Tirgus izpēte. Mārketinga mērķa grupas. Terminu vārdnīcas veidošana par katru tēmu
3. Mērķa grupām atbilstoša komunikācija un valoda. Specifisku terminu un valodas stila izmantošana.
4. Mārketinga kompleksie elementi. Produkti un pakalpojumi.
5. Pārdošanas vietas noteikšana. Mazumtirdzniecības uzņēmumi. Franšīzes tipa uzņēmumi.
6. Kontroldarbs Nr. 1. Unikālie pārdošanas punkti.
7. Produkta vai pakalpojuma raksturojums: prezentācija.
8. Zīmols. Preces vai pakalpojuma pozicionēšana.
9. Reklāma. Tās veidi un izvietojums. Reklāmas tekstu valoda.
10. Sabiedriskās attiecības. Sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās prasmes.
11. Mārketinga pasākumi, izstādes. Preses relīze par pasākumu.
12. Kontroldarbs Nr. 2. Uzņēmumu mājas lapu salīdzinājums.
13. Teritoriālais mārketings. Vietas tēla veidošana.
14. Ārējā komunikācija uzņēmumā. Komunikācijas kanāli.
15. Vielas atkārtojums. Gatavošanās individuālā darba aizstāvēšanai.
16. Individuālā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1.Ceramella N., Lee E. Cambridge English for the Media. Cambridge University Press, 2010. 112 p. ISBN 9780521724579
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
3. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2010. 191 p. ISBN 9780521743419.
4. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7

Papildliteratūra

1. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
2. Glossary of European Union terminology. English - French - Latvian. 2009. R:T&TC. 247 p
3.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 309 lpp. ISBN978052167743

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari