Kursa kods Valo2058

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1056, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālo izglītību, t.i., dizaina nozari saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fonti.
2. Multimediju dizains.
3. Tekstu grafiskā apstrāde (DTP).
4. Datorizētā projektēšana (CAD).
5. Izglītības un karjeras iespējas dizaina nozarē.
6. CV, motivācijas vēstule.
7. Kontroldarbs II
8. Videospēļu dizains.
9. Interjera dizains.
10. Vides dizains.
11. Reklāmas dizains.
12. Korporatīvais stils.
13. Interaktīvais dizains.
14. Anotācija.
15. Dizains mūzikas industrijā.
16. Studentu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, Prezentācija:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1. Schubert P. Unbekannter Jugendstil in Wien. 1. Aufl. Verlag Kral, Berndorf, 2015. 150 S. ISBN:978-3-99024-353-4.
2. Hitzfeld Chr., Schvarcz D. Handwerk, Design, Kunst und Tradition St.Gallen und Umgebung. 2. Aufl. Verlag Neuer Umschau Buchverlag, 2010. 152 S. ISBN: 978-3-86528-491-4.
3. Trimborn Chr., Bender G. Handwerk, Design, Kunst&Tradition in Essen und Umgebung. 1. Aufl. Verlag Neuer Umschau Buchverlag, 2010. 208 S. ISBN:978-3-86528-478-5.
4. John J., Schade S. Grenzgänge zwischen den Künsten. 1. Aufl. Transcript Verlag, 2011. 197 S. ISBN-10:3-89942-967-2.

Papildliteratūra

1. Fabri A. Lösungsorientiert und kreativ schreiben in der Praxis. Erfahrungen, Beispieltexte und Impulse wissenschaftlich betrachtet. 1. Aufl. Verlag AVM Akademische Verlagsgemeinschaft, 2014. 194 S. ISBN:978-3-86924-577-5.
2. Erle P. PowerPoint. 2010 Trickkasten. Die besten Tipps&Tricks für erfolgreiche Präsentationen. Verlag Ullstein Taschenbuchverlag, 2012. ISBN:978-3-548-41315-0.
3. Schmitt-Kaufhold A. Essay schreiben. 1. Aufl. Verlag Klett Schulbuchverlag, 2014. 48 S. ISBN:978-3-12-352477-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Art Aurea: Designmagazin – Design, Kunsthandwerk & Kultur [tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://artaurea.de
2. Atrium. Magazin für Wohnkulturk, Design und Architektur [tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://www.atrium-magazin.de/publikationen/atrium/magazin/aktuelle-ausgabe.html
3. Design Portal für Designer – Studium, Ausbildung und Beruf [tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://www.design-literatur.de/designer-zeitschriften

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Litišķais dizains un amatniecība" obligātajā daļā.