Kursa kods Valo2056

Kredītpunkti 2

Latviešu valoda II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323216/09/2015Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Pedagoģijas doktors

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Priekšzināšanas

Valo1053, Latviešu valoda I

Papildliteratūra

1.Dumpe D. (2013). Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC.
2.Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033
3.Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
4.Svarinska A. (2003). Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne

Periodika un citi informācijas avoti

1.Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?". Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
2.Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Piezīmes

Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A2 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši vārdus, lasīšanas un lietošanas prasmes šādā jomās: - iepirkšanās paradumi, gadalaiki, studijas universitātē, dialogu veidošana (kontroldarbs Nr. 1); - cilvēks, dzīvnieki, to labklājība (kontroldarbs Nr. 2); - brīvais laiks, vaļasprieks, kultūra, mūzika, viesošanās, sports (kontroldarbs Nr.3). Studenti prot uztvert galveno domu īsos tekstos. Var iesaistīties īsās sarunās par sevi, iepirkšanos, studijām universitātē. Prot rakstīt īsas informācijas. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Ievads. Iepirkšanās paradumi. Preces un pakalpojumi.
2 Gadalaiki un laiks Latvijā. Lietvārdu locīšanana.
3 Studijas universitātē. Teksta lasīšana ar izpratni.
4 Atgriezeniskie darbības vārdi. Jautājumi un atbildes.
5 Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. Kontroldarbs.
6 Cilvēks. Slimības. Vārdu darināšana.
7 Dzīvnieku pasaule. Mājas un savvaļas dzīvnieki.
8 Dzīvnieku labklājība un aprūpe. Kontroldarbs.
9 Sarunas. Dialogi, intervijas, jautājumi. Darbības vārda konjugācijas.
10 Latvijas galvaspilsēta Rīga. Prievārdu lietojums ar akuzatīvu.
11 Brīvais laiks un vaļasprieks. Leksika. Prievārdu lietojums ar datīvu.
12 Kultūras pasākumi. Mūzika. Koncerti. Prievārdu lietojums ar ģenitīvu.
13 Viesošanās. Ciema kukuļa došanas tradīcijas. Kontroldarbs.
14 Leģenda par Lāčplēsi. Stāstījums. Sarunas.
15 Sporta veidi. Sporta nodarbības. Tekstveide. Vielas atkārtojums.
16 Noslēguma pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Angļu - latviešu vārdnīca (2007). 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services
2.Auziņa E. Berķe M., Lazarea A., Šalme A. (2014). A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA.
3.A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
4.Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1 (2014). Rīga, LVA
5.Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
6.Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2