Kursa kods Valo2056

Kredītpunkti 2

Latviešu valoda II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323216/09/2015Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Piezīmes

Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A2 līmenī.

Rezultāti

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A2 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes par sadzīvi, studijām un darbu. Sociālkultūras zināšanas ietver faktus par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un tradīcijām.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.

• Kompetence – studenti ir apguvuši latviešu valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A2 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršu informāciju mutiski un rakstveidā sadzīves un studiju kontekstā, uzdotu vienkāršus un precīzus jautājumus un atbildētu uz tiem.

Kursa plāns

1 Ievads. Iepirkšanās paradumi. Preces un pakalpojumi.
2 Gadalaiki un laiks Latvijā. Lietvārdu locīšanana.
3 Studijas universitātē. Teksta lasīšana ar izpratni.
4 Atgriezeniskie darbības vārdi. Jautājumi un atbildes.
5 Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. Kontroldarbs.
6 Cilvēks. Slimības. Vārdu darināšana.
7 Dzīvnieku pasaule. Mājas un savvaļas dzīvnieki.
8 Dzīvnieku labklājība un aprūpe. Kontroldarbs.
9 Sarunas. Dialogi, intervijas, jautājumi. Darbības vārda konjugācijas.
10 Latvijas galvaspilsēta Rīga. Prievārdu lietojums ar akuzatīvu.
11 Brīvais laiks un vaļasprieks. Leksika. Prievārdu lietojums ar datīvu.
12 Kultūras pasākumi. Mūzika. Koncerti. Prievārdu lietojums ar ģenitīvu.
13 Viesošanās. Ciema kukuļa došanas tradīcijas. Kontroldarbs.
14 Leģenda par Lāčplēsi. Stāstījums. Sarunas.
15 Sporta veidi. Sporta nodarbības. Tekstveide. Vielas atkārtojums.
16 Noslēguma pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši nodarbību tematikai studenti regulāri izpilda uzdevumus, kas ietver darbu ar tekstu, vārdnīcu, video materiāliem, raksta vārdu diktātus, īsas vēstules, veido dialogus, lasa atbilstošu literatūru latviešu valodā. Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Noslēgumā tiek kārtots noslēguma pārbaudes darbs.

Mācību pamatliteratūra

1. Svarinska A.. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC,. 2003. 111 lpp. ISBN 998422841-X.
2. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 215 lpp. ISBN 9789934003424
3. Angļu-latviešu vārdnīca. 5. izdevums. Cēsis: Design & Printing Services, 2007. 1234 lpp. ISBN 9984983013
4. Elektroniska latviešu valodas vārdnīca [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: epupa.valoda.lv.

Papildliteratūra

1. Štrauhmane G, Vincela Z. Mazā latviešu-angļu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 208 lpp. ISBN10: 9984224600
2. Māci un mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

3. Latviešu valoda pieaugušajiem. Mācies latviešu valodu internetā. Latviešu valodas aģetūras bezmaksas e-mācību kurss [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latviešu-angļu valodas vārdnīca internetā [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.
2. Latviešu valodas apguve internetā [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/.

3. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?" [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/.