Kursa kods Valo2053

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1047, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātie kursi

ValoP034 [GVALP034] Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

ValoP042 [GVALP042] Profesionālā vācu valoda II

ValoP076 [GVALP076] Profesionālā svešvaloda II

ValoP213 [GVALP213] Profesionālā vācu valoda II

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar autotransportu, lauksaimniecības mašīnām, lopkopības mehanizāciju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ilgtspējīga būvniecība. Modernās tehnoloģijas būvniecībā. Starptautiskā komunikācija.
2 Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana (rakstīšana).
3 Ēku konstruktīvie elementi. Apakšzemes daļa, pamati.
4 Pāļu pamati, vertikālie balsti, sijas, sienas.
5 Virszemes daļa. Pārsegumi. Jumti, pakāpieni
6 Iekšējie darbi. Logi un durvis, vārti. Klasifikācija, konstrukcija. Stiklošana
7 Savienojumi. Savienojumu elementi. Kopsavilkuma rakstīšanas principi.
8 Namdara un būvgaldnieka darbi. Mēbeles
9 Iekšējie darbi. Grīdas segumi. Sienu apdare.
10 Ēku tehniskais aprīkojums. Jumta segumi, hidroizolācija
11 Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija. Procesa-rezultāta analīze.
12 Elektriķa darbi. Sienas kontakti. Apgaismojums
13 Ūdensapgāde. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi. Ūdensvada armatūra. Prezentācijas pamatprincipi.
14 Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana. Lietusūdens novadīšana. Prezentāciju veidošana un prezentēšana.
15 Referātu prezentācija
16 Referātu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Noslēgumā - eksāmens. Students var kārtot eksāmenu, ja ir izpildītas visas prasības.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3 - iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.

Pamatliteratūra

1. Henning W. Studienführer Bauingenieurwesen. Berufswahl und Studium (BS). Ein Abriss zu Studium und Beruf für konstruktive Zeitgenossen. 2. Aufl. Verlag: Lexika Verlag, 2008. 168 S. ISBN-10:3-89694-442-8.
2. Müller G. Kalkulation im Bauwesen. Straßen- und Tiefbau. 10. Aufl. Verlag: Schiele- &Schoen, 2007. 409 S. ISBN-10:3-7949-0766-3.
3. (Hrsg.) DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Bauwesen. Schallschutz. Normen. 12.Aufl. Beuth Verlag, 2008. 424 S. ISBN-10:3-410-16346-8.
4. Schmidbauer A. Nachhaltigkeit im Bauwesen-Prototyp oder Unikat. VDM Verlag, 2009. 140 S. ISBN-10:3-639-04320-0.

Papildliteratūra

1. Matz Sanna Landwirtschaft erleben. Zur Vermittlung agrarischer Umweltbildungsinhalte. Verlag Oekom. München, 2008. 335 S. ISBN-10:3-86581-106-X.
2. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.
3. Reihe Schriften zum Agrar-, Umwelt- und Verbraucherschutzrecht Der ländliche Raum als Wirtschaftsstandort. Schriften zum Agrar-, Umwelt- und Verbraucherschutzrecht, Band 62. 1. Aufl. Verlag Nomos, 2001. 230 S. ISBN-10:3-8329-6348-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes.(ISSN 0340-840X).
2. Landeskultur-Magazin (ISSN: 0044-300X).
3. Stadtplanung-Raumplanung (ISSN: 0176-7534).

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Būvniecība ” obligātajā daļā.