Kursa kods Valo2050

Kredītpunkti 2

Angļu valoda ekonomistiem II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323205/03/2013Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2.Matisone I., Blumfelde I. English – Latvian Dictionary of International Business. Zvaigzne ABC, 2006. 704 lpp. ISBN 9984367363
3. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF studiju programmas „Ekonomika" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- nodarbinātība, darba sludinājumi, prasmju nosaukumi, uzņēmumu veidi, struktūra (Kontroldarbs Nr. 1);
- banku pakalpojumi, nauda, kredīti, uzņēmuma biznesa plāns, tirdzniecība, lauksaimnieciskās ražošanas veidi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Darba tirgus. Valodas stils darba sludinājumos. Termini: nodarbinātība, atalgojums.
2. Darba tirgū nepieciešamās prasmes. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
3. Pieteikšanās darbā. Gatavošanās darba intervijai. Terminu vārdnīcas sastādīšana katrai tēmai.
4. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmējdarbības veidi, to salīdzinājums.
5. Uzņēmuma struktūra. Jaunuzņēmumi.
6. Kontroldarbs Nr. 1. Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Uzņēmumu vadīšanas stili dažādās valstīs. Izpratne par korporatīvo kultūru.
8. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Eseja.
9. Banku sistēma. Nauda un kredīti. Banku funkcijas un piedāvātie pakalpojumi.
10. Uzņēmuma dibināšana. Biznesa plāna sagatavošana uzņēmumam.
11. SVID analīze uzņēmumā. Lomu spēle "Aizdevumu izsniegšana uzņēmumam"
12. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.
13. Lauksaimniecības nozare. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā. Mājražotāji.
14. Kontroldarbs Nr. 2. Latvijas lauksamniecība un ES lauksaimniecības politika.
15. Vielas atkārtojums. Gatavošanās individuālā darba aizstāvēšanai.
16. Individuālā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi.
To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem semestra kontroldarbu vērtējumiem un individuālā darba prezentācijas vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2010. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.12.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7