Kursa kods Valo2047

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1042, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Slaukšanas tehnika. Slaukšanas roboti
2.Automobilis kā dabas piesārņošanas faktors
3.Alternatīvās enerģijas lauksaimniecībā
4.Biogāze. Ražošana un izmantošana
5.1. kontroldarbs. Ekoloģijas problēmas. Automašīnas drošības sistēmas
6.Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas
7.Instrumenti un iekārtas.To apraksts un lietošana
8.Materiāli, to īpašības un pielietojums automobiļu ražošanā
9.Mašīnas ekspluatācija un apkope
10.2. kontroldarbs. Materiāli. Autoserviss. Galvenās tehniskās problēmas
11.Lietoto automašīnu pirkšana, apkope un remonts
12.Satiksmes drošība. Satiksmes noteikumi. Ceļazīmes
13.Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule
14.3. kontroldarbs. Automašīnu apkope. Telefona sarunas. Sarunu veidi
15.Semestra individuālo darbu prezentācija
16.Semestra individuālo darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Noslēgumā eksāmens. Students var kārtot eksāmenu, ja ir izpildītas visas prasības.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3 - iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija.

Pamatliteratūra

1.Schmautzer E., Friedl W., Braunstein R. Energieeffizienz und Energieeinsparpotenziale in der Landwirtschaft. Stromsparen in der Landwirtschaft. 1. Aufl. VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2013 116 S. ISBN-10:3-639-02501-6.
2.Löhr G. Ökonomische Bewertung und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. 1. Aufl. Verlag:AV Akademikerverlag, 2013. 112 S. ISBN-10:3-639-39069-5.
3.Schäfer C. Über den Einfluss der Temperatur auf die Elastizität der Metalle. Verlag Trapeza, 2012. 76 S. ISBN-10:3-86454-270-7.
4.Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Luchterhand Verlag, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3

Papildliteratūra

1.Fabri A. Lösungsorientiert und kreativ schreiben in der Praxis. Erfahrungen, Beispieltexte und Impulse wissenschaftlich betrachtet. 1. Aufl. AVM Akademische Verlagsgemeinschaft Verlag, 2014. 194 S. ISBN:978-3-86924-577-5.
2.Garten M. Präsentationen erfolgreich gestalten und halten: Wie Sie mit starker Wirkung präsentieren. 2. Aufl. Gabal Verlag, 2013. 200 S. ISBN:978-3-86936-522-0.
3.Yate M.J. Das erfolgreiche Bewerbungsgespräch: Die härtesten Fragen – die besten Antworten. 13. komplett überarbeitete Auflage. Campus Verlag, 2014. 336 S. ISBN:978-3-593-50039-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.TopaAgrar. Das Magazin für moderne Landwirtschaft. ISBN 3-7843-3075-4.
2.Landeskultur-Magazin. ISSN: 0044-300X.
3.Zeitschrift für das vereinigte Deutschland. ISBN: 0012-1428.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.