Kursa kods Valo2043

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1035, Profesionālā vācu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP274 [GVALP274] Profesionālā vācu valoda II

Kursa anotācija

Kurss paredz svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas zinībām saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālo nozari saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Telpas, kur pārtika tiek glabāta, gatavota un apstrādāta.
2. Transports.
3. Aprīkojums.
4. Pārtikas atkritumi.
5. Ūdens piegāde, kvalitāte.
6. Test I.
7. Personīgā higiēna.
8. Pārtika, temperatūra.
9. Atkausēšana.
10. Iepakojums.
11. Darbinieku apmācīšana.
12. Test II.
13. Pastāvīgas un mobilas telpas.
14. Pārtikas higiēna laba biznesa nosacījums.
15. Studentu prezentācijas.
16. Studentu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti
pārbaudes darbi (tests terminoloģijā),
izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, PPoint prezentācija:).
Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1. Lebensmitteltechnologie. Biotechnologische, chemische, mechanische und thermische Verfahren der Lebensmittelverarbeitung. Hrsg. R. Heiss.6. Aufl. Verlag Springer, 2012. 595 S. ISBN:978-3-642-62447-6
2.Schwekendiek A., Pils J. Zwiebeln@Knoblauch. Die heimlichen Helden der Küche. 1. Aufl. Hädecke Verlag GmbH, 2015. 176 S. ISBN:978-3-7750-0678-1
3.Oberdieck J.G.C. Deutschlands beste Obst-Sorten. 1. Aufl. Verlag Ghost Press, 2011. 476 S. ISBN:97801-4474-3316-3
4.Kurzhals H. A. Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln. Lebensmitteltechnologie in der Praxis, Band 1. Behrs Verlag, 2007. 200 S. ISBN-10:3-89947-357-4

Papildliteratūra

1.Kunz, B. (2012): Lexikon der Lebensmitteltechnologie. 1. Aufl. Verlag Springer. 327 Seiten. ISBN:978-3-642-48055-3
2.Lehnert, S. (2010): Vocabular Wortschatz-Bilder: Obst, Gemüse, Lebensmittel. Bildtafeln und Kopievorlagen. 1. Aufl. Verlag Schubi Lernmedien. 84 Seiten. ISBN:978-3-86723-231-9
3.Ternes, W., Tunger, L. (2007): Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl.Verlag Wissenschaftliche. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X

Periodika un citi informācijas avoti

1.Ernährung im Fokus [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://onlinestreet.de/547048-ernaehrung-im-fokus
2.Lebensmitteltechnologie [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebensmittel-technologie.ch
3.Lebensmittelpraxis [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://lebensmittelpraxis.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas tehnoloģija" obligātajā daļā.