Kursa kods Valo2043

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1035, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijas, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās: ¬ - alkoholisko dzērienu ražošana, aprīkojums, transports, telpas pārtikas apstrādei, pārtikas atkritumi, ūdens kvalitāte. (Kontroldarbs Nr. 1),
-personīgā higiēna, pārtikas glabāšanas temperatūra, atkausēšana, iepakojums, reklāma. (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu un pārstrādi, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski –aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alkoholisko dzērienu ražošana, alkohola nepanesamība.
2. Telpas pārtikas glabāšanai un apstrādei. Abreviatūras.
3. Transports. Kopsavilkums.
4. Aprīkojums. Tiešie/netiešie jautājumi. Darba intervija.
5. Pārtikas atkritumi. Atskaite.
6. Ūdens piegāde, kvalitāte. Sūdzība.
7. Test I (telpas aprīkojums: terminu tests, pārtikas atkritumi).
8. Personīgā higiēna. Motivācijas vēstule.
9. Pārtika, temperatūra. Pasūtījums.
10. Atkausēšana. Pieprasījums.
11. Iepakojums. Reklāma.
12. Darbinieku apmācīšana. Ielūgums.
13. Test II (personīgā higiēna, reklāmas vēstule, ielūgums).
14. Pastāvīgas un mobilas telpas. Parādību definēšana.
15. Pārtikas higiēna laba biznesa nosacījums. Prievārdi, saikļi.
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Lebensmitteltechnologie. Biotechnologische, chemische, mechanische und thermische Verfahren der Lebensmittelverarbeitung. Hrsg. R. Heiss.6. Aufl. Verlag Springer, 2012. 595 S. ISBN:978-3-642-62447-6
2.Schwekendiek A., Pils J. Zwiebeln@Knoblauch. Die heimlichen Helden der Küche. 1. Aufl. Hädecke Verlag GmbH, 2015. 176 S. ISBN:978-3-7750-0678-1
3.Oberdieck J.G.C. Deutschlands beste Obst-Sorten. 1. Aufl. Verlag Ghost Press, 2011. 476 S. ISBN:97801-4474-3316-3
4.Kurzhals H. A. Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln. Lebensmitteltechnologie in der Praxis, Band 1. Behrs Verlag, 2007. 200 S. ISBN-10:3-89947-357-4

Papildliteratūra

1.Kunz, B. (2012): Lexikon der Lebensmitteltechnologie. 1. Aufl. Verlag Springer. 327 Seiten. ISBN:978-3-642-48055-3
2.Lehnert, S. (2010): Vocabular Wortschatz-Bilder: Obst, Gemüse, Lebensmittel. Bildtafeln und Kopievorlagen. 1. Aufl. Verlag Schubi Lernmedien. 84 Seiten. ISBN:978-3-86723-231-9
3.Ternes, W., Tunger, L. (2007): Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl.Verlag Wissenschaftliche. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X

Periodika un citi informācijas avoti

1.Ernährung im Fokus [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://onlinestreet.de/547048-ernaehrung-im-fokus
2.Lebensmitteltechnologie [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebensmittel-technologie.ch
3.Lebensmittelpraxis [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://lebensmittelpraxis.de

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Pārtikas produktu tehnoloģija