Kursa kods Valo2039

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Valo1031, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijas, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
¬ - alkoholisko dzērienu ražošana, aprīkojums, transports, telpas pārtikas apstrādei, pārtikas atkritumi, ūdens kvalitāte.
(Kontroldarbs Nr. 1),
- personīgā higiēna, pārtikas glabāšanas temperatūra, atkausēšana, iepakojums, reklāma. (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu un pārstrādi, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski –aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alkoholisko dzērienu ražošana, alkohola nepanesamība.
2. Telpas pārtikas glabāšanai un apstrādei. Abreviatūras.
3. Transports. Kopsavilkums.
4. Aprīkojums. Tiešie/netiešie jautājumi. Darba intervija.
5. Pārtikas atkritumi. Atskaite.
6. Ūdens piegāde, kvalitāte. Sūdzība.
7. Test I (telpas aprīkojums: terminu tests, pārtikas atkritumi).
8. Personīgā higiēna. Motivācijas vēstule.
9. Pārtika, temperatūra. Pasūtījums.
10. Atkausēšana. Pieprasījums.
11. Iepakojums. Reklāma.
12. Darbinieku apmācīšana. Ielūgums.
13. Test II (personīgā higiēna, reklāmas vēstule, ielūgums).
14. Pastāvīgas un mobilas telpas. Parādību definēšana.
15. Pārtikas higiēna laba biznesa nosacījums. Prievārdi, saikļi.
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs: 1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. David Julian McClements.Future Foods: How Modern Science Is Transforming the Way We Eat. 2019. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-12995-8
2. V. K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. John Wiley and son Ltd, 2010. 525 pp. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
3. Encyclopedia of food sciences and nutrition / Amsterdam etc. : Academic Press, 2003. 353 pp. ISBN: 0122268504 9780122268502
4. R. Paul Singh and Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9
5. Gerhard Feiner. Meat products handbook Practical science and technology. New York Washington, DC, CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0; ISBN-10: 1-85573-955-0

Papildliteratūra

1. Alan Kelly. Molecules, Microbes, and Meals: The Surprising Science of Food, 2019. 288 p. Oxford University press. ISBN 978-0-19-068769-4 2. Prabhat K. Nema Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015
3. Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
4. Dairy processing : improving quality / Cambridge : Woodhead publishing Limited ; CRC Press, 2003. 532 pp. ISBN-13: 978-1855736764
.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621 [skatīts: 30.03. 2020.]
2. Journal of food, agriculture and environment : science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 30.03. 2020.]
3. Food Quality and Preference https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference [skatīts: 30.03. 2020.]

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Pārtikas produktu tehnoloģija