Kursa kods Valo2039

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība242422/03/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Pedagoģijas doktors

author vieslekt.

Dace Skrupska

pedagoģijas maģistrs

Priekšzināšanas

Valo1031, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP278 [GVALP278] Profesionālā angļu valoda II

Papildliteratūra

1.Blair R. Organic Production and Food Quality: a down to earth analysis. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2012. 282 p.
2.Fellows P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Boca Raton, FL: CRC Press; Great Abington, Cambridge: Woodhead Publishing, 2009. 913 p.
3. Asn M., Ash I. Handbook of Food Additives. CRC Press, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1.International Journal of Food Science and Technology.
2.Journal of Food, Agriculture and Environment: Science and Technology. Helsinki, Finland: WFL Publisher.
3.Food Science Research from IFT; Food Technology. Available: http://www.ift.org/food-technology.aspx

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālo nozari saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Telpas, kur pārtika tiek glabāta, gatavota un apstrādāta.
2. Transports.
3. Aprīkojums.
4. Pārtikas atkritumi.
5. Ūdens piegāde, kvalitāte.
6. Test I.
7. Personīgā higiēna.
8. Pārtika, temperatūra.
9. Atkausēšana.
10. Iepakojums.
11. Darbinieku apmācīšana.
12. Test II.
13. Pastāvīgas un mobilas telpas.
14. Pārtikas higiēna laba biznesa nosacījums.
15. Studentu prezentācijas.
16. Studentu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti
pārbaudes darbi (tests terminoloģijā),
izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, Pp prezentācija:).
Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs: 1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1.Agricultural and Food Science. Finland: Vammalan Kirjapaino Oy, , Vol. 26, No. 1, FAO/WHO, 2008.
2.Feiner G. Meat Products Handbook: Practical Science and Technology. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton etc.: CRC Press, 2006. 648 p.
3.Handbook of Brewing. Edited by F. G. Priest, G. G. Stewart. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 853 p.
4.Handbook of Food Products Manufacturing: Principles, Bakery, Beverages, Cereals, Cheese, Confectionary, Fats, Fruits, and Functional Foods. Edited by Y. H. Hui. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 1131 p.