Kursa kods Valo2036

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323216/11/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Taylor S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 496 lpp. ISBN 9984369277
2. Pile L. Intelligent Business. Workbook. Intermediate Business English. Harlow: Pearson Longman,Education Limited. 2006. 94 p. ISBN 10058284691
3. Allison J., Emmerson P. The Business. Intermediate. Student’s Book. MacMillan. 2009. 159 p. ISBN 9781405081856

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Laikraksts ”The Baltic Times”. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2011.). Pieejams: www.thebaltictimes.com

Piezīmes

Kurss iekļauts EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – nozares terminoloģija: ar komercdarbību un ekonomiku saistīta terminoloģija, profesionālā informācija angļu valodā, padziļinātas zināšanas par valodas lietojumu.
• Prasmes – studenti spēj pielietot komunikācijas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā, profesionālajā darbībā un studentu mobilitātē.

Kursa plāns

1 Studijas augstskolā Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.
2 Darba tirgus Latvijā. Karjeras iespējas. Darba meklējumi. Darba sludinājumos lietotā leksika.
3 Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
4 Ieteikumi veiksmīgai darba intervijai. Lomu spēle "Darba intervija”.
5 Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkum.i
6 Rakstiska komunikācija uzņēmumā. Lietišķā sarakste. Elektroniskais pasts.
7 Kontroldarbs Nr. 1. Uzņēmuma definīcija un struktūra.
8 Uzņēmuma saimnieciskā darbība. Konkrēta uzņēmuma (piemēram „Philips”) darbības jomas.
9 Mazumtirdzniecība. Tirdzniecības uzņēmumu veidi. Preču izvietojums veikalos.
10 Bankas, to funkcijas un piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti: privātpersonas un uzņēmumi.
11 Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.
12 Mārketings. Marketinga plāns. Preces mērķa auditorijas noteikšana.
13 Reklāma, tās veidi. Sabiedriskās attiecības, uzņēmuma tēls.
14 Mutiska komunikācija uzņēmumā. Uzņēmuma, tā produkcijas vai pakalpojumu prezentācija.
15 Kontroldarbs Nr. 2. Lietišķā etiķete dažādās valstīs.
16 Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota PowerPoint un mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Trappe T., Tullis G. Insights into Business. Pearson Education Ltd. 2005. 176 p. ISBN 0582335531
2. Matisone I., Blumfelde I. English – Latvian Dictionary of International Business. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 704 lpp. ISBN 9984367363
3. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 172 p. ISBN 9780521775298
4. British Council’s website for adult and professional learners of English. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://learnenglish.britishcouncil.org