Kursa kods Valo2035

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323216/11/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Papildliteratūra

1. Dahmen A. Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften. Band 6. Finanzierung. 3. Aufl. Verlag Franz Vahlen. 2007. ISBN-10:3-8006-3421-X.
2. Henning W. Studienführer Wirtschaftswissenschaften. F.A.Z. Beruf und Chance. 7. Aufl. Lexika Verlag. 2009. 246 Seiten. ISBN-10:3-89694-453-3.
3. Sprich Ch. Das Denken in theoretischen Modellen als Leitidee der Wirtschaftswissenschaften. GRIN Verlag. 2007. 28 Seiten. ISBN-10:3-638-84182-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Spektrum der Wissenschaft. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams:http:// www.spektrum.de
2. Manager Magazin. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// www.manager-magazin.de
3. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik.[tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// kwww.zfwu.de

Piezīmes

Kurss iekļauts EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – nozares terminoloģija: ar komercdarbību un ekonomiku saistīta terminoloģija, profesionālā informācija vācu valodā, padziļinātas zināšanas par valodas lietojumu.
• Prasmes – studenti spēj pielietot komunikācijas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c), spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā, profesionālajā darbībā un studentu mobilitātē.

Kursa plāns

1 Studijas augstskolā Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.
2 Darba tirgus Latvijā. Karjeras iespējas. Darba meklējumi. Darba sludinājumos lietotā leksika.
3 Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
4 Ieteikumi veiksmīgai darba intervijai. Lomu spēle "Darba intervija”.
5 Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkumi.
6 Rakstiska komunikācija uzņēmumā. Lietišķā sarakste. Elektroniskais pasts.
7 Kontroldarbs Nr. 1. Uzņēmuma definīcija un struktūra.
8 Uzņēmuma saimnieciskā darbība. Konkrēta uzņēmuma (piemēram „Philips”) darbības jomas.
9 Mazumtirdzniecība. Tirdzniecības uzņēmumu veidi. Preču izvietojums veikalos.
10 Bankas, to funkcijas un piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti: privātpersonas un uzņēmumi.
11 Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.
12 Mārketings. Marketinga plāns. Preces mērķa auditorijas noteikšana.
13 Reklāma, tās veidi. Sabiedriskās attiecības, uzņēmuma tēls.
14 Mutiska komunikācija uzņēmumā. Uzņēmuma, tā produkcijas vai pakalpojumu prezentācija.
15 Kontroldarbs Nr. 2. Lietišķā etiķete dažādās valstīs.
16 Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota PowerPoint un mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag. 2006. 981 Seiten. ISBN-10:3-7910-2547-3.
2. Beschorner D. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. NWB-Studienbücher. Wirtschaftswissenschaften. Grundlagen und Konzepte. Nwb Verlag. 2006. 569 Seiten. ISBN-10:3-482-46642-4.
3. Eckstein P.P. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Gabler Lehrbuch. Gabler Verlag. 2008. 404 Seiten. ISBN-10:3-8349-0920-3.
4. Ring G., Siebeck J., Woitz St. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Lehrbuch. Medium: PDF. 2010. ISBN-10:3-486-58661-0