Kursa kods Valo2035

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323216/11/2011Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Papildliteratūra

1. Dahmen A. Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften. Band 6. Finanzierung. 3. Aufl. Verlag Franz Vahlen. 2007. ISBN-10:3-8006-3421-X.
2. Henning W. Studienführer Wirtschaftswissenschaften. F.A.Z. Beruf und Chance. 7. Aufl. Lexika Verlag. 2009. 246 Seiten. ISBN-10:3-89694-453-3.
3. Sprich Ch. Das Denken in theoretischen Modellen als Leitidee der Wirtschaftswissenschaften. GRIN Verlag. 2007. 28 Seiten. ISBN-10:3-638-84182-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Spektrum der Wissenschaft. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams:http:// www.spektrum.de
2. Manager Magazin. [tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// www.manager-magazin.de
3. Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik.[tiešsaiste] [skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http:// kwww.zfwu.de

Piezīmes

Kurss iekļauts EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Uzņēmējdarbība. Terminu vārdnīcas veidošana.
3. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Vācijā. Terminu tulkošana.
4. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkumi. Uzņēmuma dibināšana.
5. Kontroldarbs Nr. 1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
6. Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
7. Darbā tirgū nepieciešamās prasmes. Gatavošanās darba intervijai.
8. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmuma struktūra. Uzņēmuma saimnieciskā darbība.
9. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Mājas lapu salīdzinājums.
10. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.
11. Banku piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti. Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.
12. Mārketings. Mārketinga plāns un tā elementi.
13. Preces mērķa auditorijas noteikšana.
14. Reklāma, tās veidi. Uzņēmuma tēla veidošana.
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Lauksaimniecības nozares uzņēmumi.
16. Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, prezentācija par izvēlēto tēmu. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 6 000 rakstu zīmes);
2. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag. 2006. 981 Seiten. ISBN-10:3-7910-2547-3.
2. Beschorner D. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. NWB-Studienbücher. Wirtschaftswissenschaften. Grundlagen und Konzepte. Nwb Verlag. 2006. 569 Seiten. ISBN-10:3-482-46642-4.
3. Eckstein P.P. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Gabler Lehrbuch. Gabler Verlag. 2008. 404 Seiten. ISBN-10:3-8349-0920-3.
4. Ring G., Siebeck J., Woitz St. Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Lehrbuch. Medium: PDF. 2010. ISBN-10:3-486-58661-0