Kursa kods Valo2031

Kredītpunkti 2

Lietišķā komunikācija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība323218/03/2014Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Joseph Jack Horgan

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Priekšzināšanas

Valo1025, Lietišķā komunikācija I

Papildliteratūra

1.Hughes J., Naunton J. Business Result: Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford UP, 2008. 159 lpp. ISBN-10 0194768007
2.Emmerson P., Hamilton, N. Five-minute Activities for Business English. New York: Cambridge UP, 2005. 126 lpp. ISBN:9780521547413
3.Oxenden, Cl., Latham-Koenig, C. New English File: Upper-Intermediate. Oxford: Oxford UP, 2008. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.American weekly business magazine "Forbes" [tiešsaiste]. ISSN 0015-6914 [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams:http://www.forbes.com/"
2.Business English Resources [tiešsaiste] (skatīts 1.10.2016.), pieejams http://www.businessenglishresources.com
3.One Stop English [tiešsaiste] (skatīts 1.10.2016.), pieejams: http://www.onestopenglish.com/business/

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedādāvāts ESAF IUĀS studiju programmas obligātajā daļā 1.kursa 2. semestrī. Kurss tiek pasniegts angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kurss turpina pilnveidot studentu angļu valodas zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves B2 līmeni, izmantojot profesionālās un uzņēmējdarbības vides kontekstu. Studiju kursā paredzēts attīstīt studentu komunikācijas prasmes angļu valodā, lietojot atbilstošus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Vērtēšana – terminoloģijas pārbaudes darbi; rakstiski – kopsavilkumi, anotācijas, esejas, vēstules; mutiski – dialogi, lomu spēles, diskusijas nodarbībās; prezentācijas. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1. Karjeras veidošana, nodarbinātības terminoloģijas atkārtošana un papildināšana.
2. Ikdienas saziņa uzņēmējdarbības vidē, valodas lietojums sapulcēs
3. Klientu apkalpošana, problēmu risināšana, diplomātiskās valodas lietošana
4. Finanses II, grāmatvedības un finanšu nodaļas, finanses uzņēmumā (Kontroldarbs Nr.1)
5. Globalizācija, ārpakalpojumi, starptautiskās organizācijas (ANO, ES), taisnīga tirdzniecība.
6. IT, diagnostika IT problēmām, komunikācija ar IT nodaļu, “BYOD” vai “lieto savu ierīci”
7. Menedžments, vadības stili, priekšrocības un trūkumi
8. Uzņēmuma darbība pārskats, tā process, motivācija, konstruktīvas kritikas stratēģijas
9. Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana, uzņēmumu apvienošanās sekas (Kontroldarbs Nr.2)
10. Mārketinga kampaņas, kampaņas elementi, klienta vajadzības un analīze, klientu attiecības
11.NVO, valdība un uzņēmumi, viesu uzstāšanās, nozares, mārketinga kampaņas izveide NVO
12. Mārketings (turpinājums), dažādi marketinga paņēmieni
13. Reklāmas piemēri un citi mārketinga paņēmieni (Kontroldarbs Nr 3.)
14. Sabiedriskās attiecības, kā strādā Sabiedrisko Attiecību nodaļa. Reakcija uz krīzēm
15. Studentu prezentācijas NVO, vērtējums
16. Vielas atkārtojums. Vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta
semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca,
savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi,
izstrādāti semestra individuālie darbi (mārketinga plāns, prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts mārketinga plāns – 10 000 rakstu zīmes, izrakstīti vairāk nekā 30 termini no semestra laikā lasītiem tekstiem
2. Prezentācija individuāli vai pāros (8 -10 min.) par marketinga plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem eksāmena uzdevumos pārbaudes darbos, nodarbībās, un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par eksāmena uzdevumiem, pārbaudes darbiem var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Eksāmens sastāv no diviem uzdevumiem: rakstiska testa un esejas (200 – 250 vārdi).
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Mājas darbu un eksāmena uzdevumus novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, individuālā darba un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1.1. Allison J., Townsend J., Emmerson P., Canham N. The Business: Upper-Intermediate Student's Book. Oxford: Macmillan, 2008. 160 lpp. ISBN-10 1405083719
2.Allison J., Townsend J., Emmerson P., Canham N. The Business: Intermediate Student's Book. Oxford: Macmillan, 2007. 160 lpp. ISBN-10 1405083697
3.Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 172 lpp. ISBN 9780521775298
4.Corbett, J. (2010) Intercultural Language Activities. Cambridge University Press. ISBN 9780521741880 262 lpp.