Kursa kods Valo1061

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Aizstātais kurss

ValoP277 [GVALP277] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, profesionālās svešvalodas kompetences iegūšanu, īstenojot studentcentrētas mācības, akcentējot ar viesmīlību, ēdināšanu un tūrismu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- viesnīcu, naktsmītņu veidi un to darbība; komunikācija ar klientu; viesnīcas personāls un pienākumi; pakalpojumu sniegšana un problēmsituāciju risināšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- ēdināšanas uzņēmumu un restorānu darbība; ēdieni, to veidi, pasaules populārākie sieri un vīni; nodarbinātība ēdināšanas jomā un tūrisma industrijā; profesionālās karjeras veidošana; darba drošība un pārtikas drošība (Kontroldarbs Nr. 2).
Zināšanas par zinātniskās un profesionālās valodas stila lietojumu.
- Sagatavots ziņojums par sava kursa projekta pētījuma veikšanu un rezultātiem.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un profesionālās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mācības Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Ievads specialitātē, profesionālā angļu valoda. Pamatatziņas viesmīlības jomā. Naktsmītņu veidi. Klientu sagaidīšana. Uzziņu dienesti. Nozares terminoloģija.2h
2. Viesnīcas galvenie dienesti, to funkcijas, aprīkojums. Viesnīcu pakalpojumi. Terminu vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
3. Viesnīcas numuru veidi. Viesnīcu klasifikācija un dažādu kategoriju viesnīcu salīdzinājums.2h
4. Personāla struktūra, funkcijas, atbildība. Viesnīcu meklēšana tiešsaistē, rezervēšana un nosacījumi.2h
5. Viesnīcu iedalījums. Komunikācija ar klientu. Uzņemšana, reģistrēšana, problēmsituāciju risināšana, prom došanās.2h
6. Atpūtas iespējas viesnīcā. Viesnīcas dažādu veidlapu aizpildīšana. Izklaides programmas sagatavošana. (Kontroldarbs Nr. 1).2h
7. Pakalpojumi biznesa ceļotājiem. Ceļotāji ar īpašām vajadzībām.2h
8. Nišas naktsmītnes, to raksturojums. Eko viesnīcas, to raksturojums.2h
9. Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums. 2h
10. Ēdināšanas uzņēmumu veidi. Restorānu reitingi. Michelin restorāni.2h
11. Ēdināšanas uzņēmuma personāls. Restorāna un bāra aprīkojums, galda piederumi, trauki. Darba drošība, pārtikas drošība.2h
12. Nodarbinātība ēdināšanas jomā un tūrisma industrijā. Motivācijas vēstule, CV, profesionālais Linkedin profils.2h
13. Produkti, ēdienu nosaukumi, klientu apkalpošanas veidi. Komunikācija ar klientu. Ēdienkarte, veidi, sastādīšana.2h
14. Populārākie pasaules vīni, vīnogu šķirnes. Vīnu pasniegšana. Zināmākie pasaules sieri, gatavošana. (Kontroldarbs Nr. 2).2h
15. Uzņēmējdarbības uzsākšana ēdināšanas jomā, biznesa idejas apraksts. Starptautiskie pārtikas standarti.2h
16. Studentu patstāvīgo projekta darbu prezentācijas un to pašnovērtējums. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite.
Ieskaites uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot ieskati, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, ziņojums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 15 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 7 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt ziņojumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums: Ieskaite.
To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~15 000 rakstu zīmes, prezentācija, glosārijs), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Pamatliteratūra

1.Stott T., Pohl A. Highly Recommended 2. Oxford: Oxford University Press, 2014. 111 p. ISBN 978-019-457463 -1
2.Evans V., Dooley J., Garza V. Hotels & Catering. Express Publishing, 2018. 130 p. ISBN 978-0-85777-608-2
3.Lillicrap D., Cousins J. Food and Beverage Service. 8th edition. Hodder Education, 2008. 452 p. ISBN 978 1444 11250 4.
4.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103-8. 5.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103-8.

Papildliteratūra

1.Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.unwto.org/
2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.tripadvisor.com/ ; http://www.elitetravelandtours.com/ ,
3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.booking.com/
4. Restorānu un viesmīlības jomas apskate, kritika, analīze. Michelin zvaigžņu restorāni, to vēsture un attīstība. [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.andyhayler.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.