Kursa kods Valo1061

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Aizstātais kurss

ValoP277 [GVALP277] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar viesmīlības nozares uzņēmumiem, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatatziņas viesmīlības jomā, naktsmītņu veidi. Klientu sagaidīšana. Uzziņu dienesti. Nozares terminoloģija.
2 Viesnīcas galvenie dienesti, to funkcijas, aprīkojums. Viesnīcu pakalpojumi. Terminu vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
3 Viesnīcas numuru veidi. Viesnīcu klasifikācija un dažādu kategoriju viesnīcu salīdzinājums.
4 Personāla struktūra, funkcijas, atbildība. Viesnīcu meklēšana tiešsaistē, rezervēšana un nosacījumi.
5 Komunikācija ar klientu. Viesu iedalījums kateg. Uzņemšana, reģistrēšana,problēmsituāciju risināšana, prom došanās.
6 Atpūtas iespējas viesnīcā. Viesnīcas dažādu veidlapu aizpildīšana. Izklaides programmas sagatavošana.
7 Pakalpojumi biznesa ceļotājiem. Ceļotāji ar īpašām vajadzībām.
8 Nišas naktsmītnes, to raksturojums. Eko viesnīcas, raksturojums.
9 Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums. 2x.
10 Ēdināšanas uzņēmumu veidi. Restorānu reitingi. MIchelin restorāni.
11 Ēdināšanas uzņēmuma personāls.Restorāna aprīkojums, galda piederumi, trauki.
12 Nodarbinātība ēdināšanas jomā un tūrisma industrijā.Motivācijas vēstule, CV, profesionālais profils, LINKEDIN.
13 Produkti, ēdienu nosaukumi, klientu apkalpošanas veidi. Komunikācija ar klientu. Ēdienkarte, veidi, sastādīšana.
14 Populārākie pasaules vīni, vīnogu šķirnes.Vīnu pasniegšana. Zināmākie pasaules sieri.
15 Uzņēmējdarbības uzsākšana ēdināšanas jomā, biznesa idejas apraksts. Starptautiskie pārtikas standarti.
16 Studentupatstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums. 2x

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~15 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 15 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 20 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 8 minūšu gara prezentācija.
3. Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Lillicrap D, Cousins J. Food and Beverage Service. 8th edition. Hodder Education, 2008. 452 p. ISBN 978 1444 11250 4. 2014.g. 9th ed. [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: https://www.thtc.co.za/wp-content/uploads/2015/02/food-and-beverage-service-9-edition.pdf
2.Pohl A.,Stott T. Highly Recommended 2. English for the hotel and catering industry. Oxford University Press, 2013. 111 p. ISBN 978 019 457750 2.
3.Revell R., Stott T. Highly Recommended 1. English for the hotel and catering industry. Oxford University Press, 2013. 111 p. ISBN 978 019 45463 1.

4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 124 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Papildliteratūra

1.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
2.Stott T. Highly Recommended 2. Highly Recommended. Teacher's Book. Oxford University Press, 2013. 111p. ISBN 978 019 457750 2

3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Guide to restaurante catering. [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.thebalance.com/guide-to-restaurant-catering-2888386
2.Michelin Starred Restaurants. History. [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.andyhayler.com/michelin-history
3. World Tourism Organization UNWTO [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www2.unwto.org
4.Pārtikas standarti HACCAP; ISO 220000 [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: http://zygon.lv/en/consultations/international-standarts/

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.