Kursa kods Valo1060

Kredītpunkti 4

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Valodniecība un literatūrzinātneLietišķā valodniecība646421/03/2018Valodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Pedagoģijas doktors

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Papildliteratūra

1. Gasow A.Lebensmittelverfälschungen und -verunreinigungen im Mittelalter. Maßnahmen zur Kontrolle der Lebensmittelqualität am Beispiel der Stadt Berlin. 1. Aufl. Verlag GRIN Publishing, 2015. 20 S. ISBN:978-3-668-08860-3. Nav lielākajās L-jas b-kās. Pieejams: https://www.amazon.de/Lebensmittelverf%C3%A4lschungen-verunreinigungen-Mittelalter-Ma%C3%9Fnahmen-Lebensmittelqualit%C3%A4t-ebook/dp/B01DT34BG8
2. Lehnert S. Vocabular Wortschatz-Bilder: Obst, Gemüse, Lebensmittel. Bildtafeln und Kopievorlagen. 1. Aufl. Verlag Schubi Lernmedien, 2010. 84 S. ISBN:978-3-86723-231-9. Nav lielākajās L-jas b-kās. Pieejams: https://www.amazon.de/Vocabular-Wortschatz-Bilder-Kopiervorlagen-Gem%C3%BCse-Lebensmittel/dp/3867232318

3. Kunz, B. (2012): Lexikon der Lebensmitteltechnologie. 1. Aufl. Verlag Springer. 327 Seiten. ISBN:978-3-642-48055-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie
2. Lebensmittelpraxis. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://lebensmittelpraxis.de
3. Lebensmitteltechnik. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://www.lebensmitteltechnik-online.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju, pārtikas drošību, kvalitāti un inovācijām saistītu terminoloģiju, kā arī prasmi lasīt zinātniskus rakstus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares, t.i., pārtikas kvalitātes un inovācijas saistītu terminoloģiju
(Kontroldarbs Nr. 1, 2);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Ievads profesionālajā vācu valodā. Profesionālās svešvalodas saikne ar citiem studiju kursiem.
2 Nozares terminoloģijas vārdnīcas. Studējošo terminu vārdnīcas izveide par katru studiju kursa tematu.
3 LLU struktūra. Universitātes vēsture. LLU fakultātes. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgavas pils vēsture faktos.
4 Pārtikas produktu daudzveidība. Pārtikas produktu izstrādājumu ražošana Latvijā un pasaulē. Lielākie uzņēmumi Latvijā.
5 Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un tās pilnveidošanas galvenie aspekti.
6 Lietotās iekārtas pārtikas tehnoloģijā un to funkcionēšanai nepieciešamie energoresursi.
7 1. pārbaudes darbs. Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi un tās ieviešana uzņēmumos.
8 Pārtikas izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs.
9 Pārtikas izejvielu un produktu kvalitātes atbilstība ražošanā. Sensorie, fizikāli-ķīmiskie, mikrobioloģiskie rādītāji.
10 Pārtikas produktu kvalitātes sistēmas. Jauninājumi pārtikas produktu kvalitātes sistēmās.
11 Saražoto pārtikas produktu kvalitātes pārzināšana un pārbaude.
12 Jaunu pārtikas produktu izstrāde, jauninājumi. Pārtikas ražošanas uzņēmējdarbība.
13 2. pārbaudes darbs. Pārtikas kvalitātes speciālistu vispārējās un specifiskās prasmes. Zināšanu pielietojuma jomas.
14 Vides aizsardzības pamatprincipu realizācija. Sanitāri-higiēniskie, ugunsdrošības, darba aizsardzības noteikumi.
15 Zinātniskā darba struktūra. Anotācija. Anotāciju paraugi.
16 Studiju kursa apguves laikā izstrādātās prezentācijas par tematu specialitātē. Nozares terminu saraksta izveide.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 5 A4 lappuses:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Pamatliteratūra

1.Douillard J. Esst Weizen! Weizen und Milchprodukte essen ohne Angst. 1. Aufl. Kopp Verlag, 2017. 363 S. ISBN:978-3-86445-506-3. Pieejams: https://www.amazon.de/Esst-Weizen-Milchprodukte-essen-Angst/dp/3864455065
2. Katz S.E. So einfach ist Fermentieren. Wie Sie durch Vergärung wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel herstellen: von Brot über Sauerkraut bis hin zu Bier und Wein. 1. Aufl. Kopp Verlag, 2014. 304 S.. ISBN:978-3-86445-161-4. Pieejams: https://www.amazon.co.uk/einfach-ist-Fermentieren-wohlschmeckende-Lebensmittel/dp/3864451612
3. Schwekendiek, A., Pils, J.Zwiebeln @ & Knoblauch: Die heimlichen Helden der Küche. Rezepte und Warenkunde. 1. Aufl. Hädecke Verlag GmbH, 2015. 176 S. ISBN:978-3-7750-0678-1. Pieejams: https://www.amazon.de/Zwiebeln-Knoblauch-heimlichen-Rezepte-Warenkunde/dp/3775006788

4.(Hrsg.) Heiss R.Lebensmitteltechnologie. Biotechnologische, chemische, mechanische und thermische Verfahren der Lebensmittelverarbeitung. 6. Aufl. Verlag Springer, 2012. 595 S. ISBN:978-3-642-62447-6. Pieejams: https://books.google.lv/books?id=8oi1mQEACAAJ&hl=lv&source=gbs_book_other_versions