Kursa kods Valo1060

Kredītpunkti 4

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā64

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju, pārtikas drošību, kvalitāti un inovācijām saistītu terminoloģiju, kā arī prasmi lasīt zinātniskus rakstus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares, t.i., pārtikas kvalitātes un inovācijas saistītu terminoloģiju
(Kontroldarbs Nr. 1, 2);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Ievads profesionālajā vācu valodā. Profesionālās svešvalodas saikne ar citiem studiju kursiem.
2 Nozares terminoloģijas vārdnīcas. Studējošo terminu vārdnīcas izveide par katru studiju kursa tematu.
3 LLU struktūra. Universitātes vēsture. LLU fakultātes. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgavas pils vēsture faktos.
4 Pārtikas produktu daudzveidība. Pārtikas produktu izstrādājumu ražošana Latvijā un pasaulē. Lielākie uzņēmumi Latvijā.
5 Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un tās pilnveidošanas galvenie aspekti.
6 Lietotās iekārtas pārtikas tehnoloģijā un to funkcionēšanai nepieciešamie energoresursi.
7 1. pārbaudes darbs. Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi un tās ieviešana uzņēmumos.
8 Pārtikas izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs.
9 Pārtikas izejvielu un produktu kvalitātes atbilstība ražošanā. Sensorie, fizikāli-ķīmiskie, mikrobioloģiskie rādītāji.
10 Pārtikas produktu kvalitātes sistēmas. Jauninājumi pārtikas produktu kvalitātes sistēmās.
11 Saražoto pārtikas produktu kvalitātes pārzināšana un pārbaude.
12 Jaunu pārtikas produktu izstrāde, jauninājumi. Pārtikas ražošanas uzņēmējdarbība.
13 2. pārbaudes darbs. Pārtikas kvalitātes speciālistu vispārējās un specifiskās prasmes. Zināšanu pielietojuma jomas.
14 Vides aizsardzības pamatprincipu realizācija. Sanitāri-higiēniskie, ugunsdrošības, darba aizsardzības noteikumi.
15 Zinātniskā darba struktūra. Anotācija. Anotāciju paraugi.
16 Studiju kursa apguves laikā izstrādātās prezentācijas par tematu specialitātē. Nozares terminu saraksta izveide.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 5 A4 lappuses:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Pamatliteratūra

1. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. Edited by . V.K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Chichester: Willy-Blackwell , 2010. 546 p. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
2. Singh P. Heldman D. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9
3. Feiner, Gerhard. Meat products handbook: Practical science and technology. New York, Washington: CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0; ISBN-10: 1-85573-955-0
4. Encyclopedia of food sciences and nutrition. Amsterdam etc.: Academic Press, 2003. 353 p.ISBN:0122268504 9780122268502 10 vol.

Papildliteratūra

1. Prabhat K. Nema. Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015.
2. . Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
3 Dairy processing: improving quality. Cambridge: Woodheadpublishing Limited; CRC Press, 2003. 532 p. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie
2. Lebensmittelpraxis. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://lebensmittelpraxis.de
3. Lebensmitteltechnik. [tiešsaiste] (skatīts 05.03.2018.) http://www.lebensmitteltechnik-online.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" obligātajā daļā.