Kursa kods Valo1059

Kredītpunkti 4

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā64

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes angļu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju, pārtikas drošību, kvalitāti un inovācijām saistītu terminoloģiju, kā arī prasmi lasīt zinātniskus rakstus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares, t.i., pārtikas kvalitātes un inovācijas saistītu terminoloģiju
(Kontroldarbs Nr. 1, 2);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa plāns

1 Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.).
2 Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Terminu vārdnīcas izveide par katru tēmu.
3 Uzturvielu iedalījums.Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas.
4 Kontroldarbs I. Zinātniskā raksta struktūra.
5 Piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens.
6 Siers. Siera vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība.
7 Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā.
8 Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība.
9 Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms.
10 Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā.
11 Kontroldarbs II. Zinātniskais raksts: valoda, stils, gramatika.
12 Pārtikas drošība. Inovācijas pārtikas produktu tehnoloģijā.
13 Ģenētiski modificēti organismi (metode, attīstība, GM organismu izmantošana lauksaimniecībā un medicīnā).
14 Zinātniska darba anotācijas struktūra, valodas stils un leksikas izvēle. Zinātniskais raksts: valoda, stils, gramatika.
15 Plaģiāts akadēmiskā vidē.
16 Individuāli sagatavotas prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 5 A4 lappuses:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Pamatliteratūra

1. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. Edited by . V.K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Chichester: Willy-Blackwell , 2010. 546 p. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
2. Singh P. Heldman D. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9
3. Feiner, Gerhard. Meat products handbook: Practical science and technology. New York, Washington: CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0; ISBN-10: 1-85573-955-0
4. Encyclopedia of food sciences and nutrition. Amsterdam etc.: Academic Press, 2003. 353 p.ISBN:0122268504 9780122268502 10 vol.

Papildliteratūra

1. Prabhat K. Nema. Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015.
2. . Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
3 Dairy processing: improving quality. Cambridge: Woodheadpublishing Limited; CRC Press, 2003. 532 p. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0950-5423. ISSN (electronic): 1365-2621 Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē Wiley Online library. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621 [skatīts: 19.08. 2019.]
2. Journal of food, agriculture and environment: science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher: http:/www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 19.08. 2019.]. ISSN (printed): 1459-0255. ISSN (electronic): 1459-0263.
3. Food Quality and Preference. Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē Science Direct. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference ISSN: 0950-3293.

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" obligātajā daļā.