Kursa kods Valo1055

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālo izglītību, t.i., dizaina nozari saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadnodarbība. Studijas LLU.
2. Mācība par formu, gaismu, krāsām.
3. Modes industrija.
4. Modes vēsture.
5. Tekstils.
6. Modes dizains.
7. Ražošana, reklāma, vairumtirdzniecība.
8. Kontroldarbs I
9. Materiālu veidi.
10. Lietišķā māksla.
11. Tēlotājmāksla.
12. Mākslas virzieni.
13. Elektroniskās ierīces.
14. Grafiskais dizains.
15. Fotogrāfija.
16. Studentu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 5 A4 lappuses:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pārbaudes darbi sastāv no terminoloģijas testa, rakstiskās (lasīšanas un klausīšanas uzdevumi) un mutiskās daļas (diskusija, sava viedokļa paušana par aktuālo tēmu). Pārbaudes darba mērķis ir novērtēt studentu iegūtās zināšanas par dizainā lietotu terminoloģiju, profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Pamatliteratūra

1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers (2014) Career Paths: Art & Design. Express Publishing. 120 p., ISBN: 978-1-4715-6241-9
2. Whitehead G. (2018). Cambridge IGCSE Art & Design. 302 p., ISBN: 978-0-00-825096-6.
3. Berge, P. (2008). Yves Saint Laurent Style. Harry N. Abrams Inc.: New York. 350 p., ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
4. Gromling, A. and Lingesleben T. (2007). Masters of Italian Art. Botticelli. H.F. Ullmann. 120 p., ISBN: 978-3-8331-3808-9.
5. Macaulay, R. (2006). The Social Art. Language and Its Use. 2nd edition. Oxford University Press. 244 p., ISBN: 978-0-19-518796-0
6. Rabun, J.H. Kendal, C.L., Rabun, J.L. (2011)T

Papildliteratūra

1. Justin Harris, Dawne Bell, Chris Hughes, Matt McLain, Stewart Ross and David Wooff. (2018). Design & Technology Student’s Book: Second edition. 380 p., ISBN: 978-0-00-829327-7.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Eighth edition. Oxford University Press: Oxford. 846 p., ISBN: 978-0-19-479902-7.
3. Scott, K. (1995) The Rococo Interior. Yale University press. ISBN 9780300045826
4. The Visual Dictionary [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.) www.visualdictionaryonline.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fashion Design, Technology and Education [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.emeraldinsight.com/loi/jfmm
2. International Journal of Fashion Studies [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.ingentaconnect.com/content/intellect/infs
3. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Litišķais dizains un amatniecība" obligātajā daļā.