Kursa kods Valo1053

Kredītpunkti 2

Latviešu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.09.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Vērtēšana ieskaitīts/neieskaitīts

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latviešu alfabēts. Skaņu izruna. Sasveicināšanās frāzes.2ha
2 Iepazīšanās leksika. Personu un norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārds "būt".2ha
3 Informācija par sevi. Lietvārdu galotnes nominatīvā. Latvijas ģeogrāfija.2ha
4 Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Jautājumu veidošana. 2ha
5 Vieta un laiks. Lietvārdu galotnes lokatīvā. Kontroldarbs. 2ha
6 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. Dialogi par dzīvesvietu. Īpašības vārdi.2ha
7 Ģimene - monologs. Darbības vārds "būt" - piederēt.2ha
8 Latvijas valsts svētki un svinamās dienas. Kontroldarbs.2ha
9 Iepirkšanās vārdu krājums. Darbības vārda konjugācijas.2ha
10 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Dialogi. Piederības vietniekvārdi.2ha
11 Ceļošanas leksika. Prievārdi.2ha
12 Kultūras pasākumi. Brīvlaiks. Darbības vārda laiki. 2ha
13 Dienas plāns. Kontroldarbs.2ha
14 Ēdienu un dzērienu nosaukumi. Vārdu darināšana. 2ha
15 Maltīte restorānā. Leksika. Ēdienkarte. Teikumu struktūra.2ha
16 Sarunas: intervijas, dialogi, jautājjumi par izņemto vielu. Teksta lasīšana ar izpratni.2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Angļu - latviešu vārdnīca (2007). 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services
2.Auziņa E. Berķe M., Lazarea A., Šalme A. (2014). A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA.
3.A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
4.Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1 (2014). Rīga, LVA
5.Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
6.Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Papildliteratūra

1.Dumpe D. (2013). Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC.
2.Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033
3.Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
4.Svarinska A. (2003). Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne

Periodika un citi informācijas avoti

1.1.Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?". Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
2.Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Piezīmes

Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.