Kursa kods Valo1053

Kredītpunkti 2

Latviešu valoda I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323216/09/2015Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Filoloģijas doktors

Piezīmes

Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Rezultāti

• Zināšanas – lingvistiskās zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes par vienkāršām ikdienas tēmām, iegaumētas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociālkultūras zināšanas ietver ikdienas sadzīvi (piemēram, darba laiku veikalos un iestādēs), faktus par Latvijas ģeogrāfiju un tradīcijām.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.

• Kompetence – studenti ir apguvuši latviešu valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A1 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai sadzīvē, akadēmiskajā vidē un saistībā ar apgūstamo profesiju.

Kursa plāns

1 Latviešu alfabēts. Skaņu izruna. Sasveicināšanās frāzes.
2 Iepazīšanās leksika. Personu un norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārds "būt".
3 Informācija par sevi. Lietvārdu galotnes nominatīvā. Latvijas ģeogrāfija.
4 Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Jautājumu veidošana.
5 Vieta un laiks. Lietvārdu galotnes lokatīvā. Kontroldarbs.
6 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. Dialogi par dzīvesvietu. Īpašības vārdi.
7 Ģimene - monologs. Darbības vārds "būt" - piederēt.
8 Latvijas valsts svētki un svinamās dienas. Kontroldarbs.
9 Iepirkšanās vārdu krājums. Darbības vārda konjugācijas.
10 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Dialogi. Piederības vietniekvārdi.
11 Ceļošanas leksika. Prievārdi.
12 Kultūras pasākumi. Brīvlaiks. Darbības vārda laiki.
13 Dienas plāns. Kontroldarbs.
14 Ēdienu un dzērienu nosaukumi. Vārdu darināšana.
15 Maltīte restorānā. Leksika. Ēdienkarte. Teikumu struktūra.
16 Sarunas: intervijas, dialogi, jautājjumi par izņemto vielu. Teksta lasīšana ar izpratni

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita. Vērtējums ir akumulējošs.

Mācību pamatliteratūra

1. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC. 2003. 111 lpp. ISBN 998422841-X.
2. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 215 lpp. ISBN 9789934003424
3. Angļu-latviešu vārdnīca. 5. izdevums. Cēsis: Design & Printing Services, 2007. 1234 lpp. ISBN 9984983013
4. Elektroniska latviešu valodas vārdnīca [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: epupa.valoda.lv.

Papildliteratūra

1. Štrauhmane G., Vincela Z. Mazā latviešu-angļu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 208 lpp. ISBN10: 9984224600
2. Māci un mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

3. Latviešu valoda pieaugušajiem. Mācies latviešu valodu internetā. Latviešu valodas aģentūras bezmaksas e-mācību kurss [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.
2. Latviešu valodas apguve internetā [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/.

3. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?" [tiešsaiste] [skatīts 10.09.2015.]. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/.